Sol·licitar el carnet 8715 - Carnet d'artesà/a Departament d'Empresa i Treball

Es pot presentar en qualsevol moment. 

Documentació a adjuntar al formulari de sol·licitud:

 • annex de dades específiques a la sol·licitud de carnet d'artesà/ana i/o distintius d'Artesania emplenat
 • 1 fotografia mida DNI de la persona sol·licitant
 • memòria gràfica per valorar el nivell de domini tècnic de l’ofici sol·licitat que ha de complir els següents requisits (si el document excedeix la mida màxima permesa de 5 MB consultar el document: instruccions complementàries enviament fitxers):
 • el format ha de ser preferentment audiovisual (vídeo)
 • la peça/obra/producte ha de ser de complexitat tècnica elevada
 • s’ha de poder identificar a la persona que realitza l’activitat
 • s’han de poder observar tots els processos de treball propis de l’activitat artesanal (no cal que sigui una gravació contínua, es pot tallar per processos)
 • s’ha de poder observar l’acabament de la peça/obra/producte
 • imatges de les peces/obres/productes de creació pròpia més representatives i tècnicament més complexes (si es poden visualitzar a: Web, Facebook, Instagram, Pinterest... indiqueu els enllaços al formulari “Annex de dades específiques a la sol·licitud de carnet d'artesà/ana i/o distintius d'Artesania”, i com és una documentació obligatòria, a l’apartat “Documentació annexa” del formulari de sol·licitud adjunteu un PDF on consti que s’han facilitat els enllaços a les imatges al formulari)

 

Les persones sol·licitants que no disposin de la titulació oficial, també han d’aportar:

 • memòria descriptiva del procés d'aprenentatge seguit en l'/els ofici/s sol·licitat/s (transmissió familiar, formació autodidacta, formació no reglada: nom de l'escola, nom del curs, nombre d'hores realitzades, l'any que es va fer i breu descripció del contingut del curs)

Ho poden sol·licitar les persones que:

 • Desenvolupin l'activitat artesanal dins l'àmbit territorial de Catalunya
 • Demostrin el domini d'un ofici inclòs en el Repertori de famílies d'oficis artesans 
 • L'hagin exercit durant un mínim de dos anys

En el cas de sol·licitar el carnet d’artesà/ana professional, s’ha de complir una d’aquestes situacions:

 • Estar inscrit/a en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
 • Dur a terme l'activitat en una empresa inscrita en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i que aquesta es trobi al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
 • Exercir la docència en arts i oficis de manera continuada

En el cas de sol·licitar el carnet d’artesà/ana divulgatiu/iva i no poder acreditar un mínim de 2 anys d’exercici de l’ofici:

 • Que tinguin titulació d'Arts i Oficis

No hi ha taxes associades a aquest tràmit. 

Criteris de valoració de la Comissió d’acreditació

 • Titulacions d'estudis finalitzats professionals i acadèmics, així com els cursos de l’ofici i/o de perfeccionament realitzats
 • Memòria del procés de fabricació de l’especialitat sol·licitada
 • El domini tècnic de l’ofici de la persona sol·licitant
 • El temps d’exercici de l’ofici
 • Els treballs realitzats per la persona sol·licitant

Conseqüentment, la Comissió d’acreditació del carnet d’artesà/ana pot determinar la realització de proves pràctiques, sol·licitar informació addicional o requerir la presentació de productes que permetin conèixer el domini de l’ofici de la persona sol·licitant.


Validesa
Té una vigència indefinida subjecta al compliment continu dels següents requisits:

 • modalitat professional (s’ha de complir una d’aquestes situacions):
 • estar inscrit/a en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
 • dur a terme l'activitat en una empresa inscrita en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i que aquesta es trobi al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
 • exercir la docència en arts i oficis de manera continuada
 • modalitat divulgativa: 
 • no exercir professionalment l’activitat productiva i comercial de l’/del ofici/s atorgat/s, i difondre l’/les activitat/s artesanal/s per mitjà de demostracions i de tasques formatives o divulgatives

Causes de revocació
En el cas que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya detecti:

 • un ús fraudulent del carnet: iniciarà l’expedient sancionador corresponent, d’acord amb el procediment i la tipificació de les infraccions previstes al Capítol II de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris
 • l’incompliment dels requisits exigits per tenir-lo: ho comunicarà a la direcció general competent en matèria d’artesania, per tal que s’ordeni la seva revocació, amb audiència prèvia de la persona interessada

Titulacions oficials acceptades

1. Cicles formatius de grau superior d’ensenyaments artístics i disseny. S’admet de grau mitjà quan els estudis en qüestió no disposen de grau superior de l’especialitat.
2. Graus en Art i Disseny, en Art o en Disseny

a) Branca d’Arts i Humanitats:

a.1) Arts i Disseny
a.2) Belles Arts
a.3) Disseny (només les especialitats que tenen vinculació amb les famílies d’oficis artesans)

b) Branca d’enginyeria i arquitectura (només les especialitats que tenen vinculació amb les famílies d’oficis artesans)

b.1) Disseny
b.2) Enginyeria agrícola
b.3) Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil

3. Titulacions equivalents a graus adscrits a l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)
4. Titulacions equivalents a graus adscrits a l’Institut del Teatre (només les especialitats que tenen vinculació amb les famílies d’oficis artesans)
5. Certificats de professionalitat del Servei d’Ocupació de Catalunya (nivells 2 i 3) de la família Arts i Artesania i aquelles especialitats de les famílies Arts Gràfiques; Fusta, Moble i Suro; Tèxtil, Confecció i Pell; i Vidre i Ceràmica, que tinguin vinculació amb les famílies d’oficis artesans del Repertori.
6. Les titulacions d’estudis i acadèmics obtingudes fora de Catalunya es convaliden d’acord amb la Directiva de reconeixement de qualificacions professionals 2005/36/CE així com les posteriors modificacions, permetent els professionals d’un altre Estat membre accedir en les mateixes condicions que els nacionals.

Requeriment de productes que permetin conèixer el domini de l’ofici
Les persones sol·licitants que rebin el requeriment per aportar productes que permetin conèixer el domini de l’ofici, els han de lliurar a l’Òrgan Tècnic (Àrea d’Artesania - c. Banys Nous, 11 de Barcelona) presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14 hores o mitjançant servei de missatgeria a ports pagats.

Excepcionalment, es poden lliurar als centres de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) les peces que reuneixin les següents característiques:

 • que no siguin fràgils
 • que no sobrepassin els 2 kg de pes
 • que la major dimensió de llarg, d’ample i d’alt no excedeixi de 60 cm

No es poden lliurar productes a les oficines OGE-Cambra.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i els centres de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) no es fan responsables de qualsevol tipus de desperfecte, sostracció o desaparició, inclosos els casos de força major que es puguin ocasionar als productes aportats, en les següents situacions:

 • durant el temps que aquests romanguin a les seves instal·lacions
 • enviament mitjançant valisa
 • retorn mitjançant Correus

Productes lliurats a l’Àrea d’Artesania del CCAM:
El termini de temps fixat per recollir-los és d’un mes, a comptar des de l’endemà de rebre la notificació de resolució, superat aquest termini, s’entendrà que la persona propietària hi renuncia i cedeix els productes aportats al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya perquè en faci l’ús que consideri oportú.

Productes lliurats a les oficines OGE:
Es retornaran a la persona sol·licitant mitjançant Correus.

Avantatges

Per ambdues modalitats de carnet d’artesà/ana:

 • Acreditació oficial de la condició de persona artesana
 • Formar part del Cens d’artesans/anes de Catalunya, i prèvia autorització, participació en la funció de difusió i promoció de l’activitat artesanal
 • Rebre informació (via correu electrònic) de les notícies relacionades amb el sector
 • Programa de serveis: promocions, avantatges i preus especials en serveis i compres diverses
 • Disposar gratuïtament de qualsevol de les dues sales d’exposicions i de la Sala d'Actes del Centre d’Artesania Catalunya

 

Específiques de la modalitat professional:

 • Possibilita la participació en fires i a les accions de promoció comercial que es duguin a terme
 • Facilita l’accés a les convocatòries de subvencions, concursos, exposicions i mostres
 • Obtenció dels distintius d’artesania:
 • de producte (D’A)
 • d’establiment de venda d’artesania catalana

 

Específiques de la modalitat divulgativa:

 • Possibilita la difusió de l'ofici a través de demostracions
 • Facilita l'accés a les convocatòries de concursos, exposicions i mostres, i altres accions culturals