Carnet d’artesà/ana

8715 - Carnet d'artesà/a Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

El carnet d’artesà/ana és una acreditació voluntària, expedida per la Generalitat de Catalunya, que pot sol·licitar qualsevol persona física que desenvolupa la seva producció artesanalment com a reconeixement del domini tècnic, de qualitat i disseny d’un o més oficis. 
L’obtenció del carnet d’artesà/ana comporta la inclusió en una base de dades de les persones artesanes reconegudes per l’Administració. 

Llegiu-ne més

Només tenen la consideració d’artesania aquelles activitats incloses dins el Repertori de famílies d'oficis artesans que comporten la formació, la creació, la producció i la transformació d’objectes.

El resultat ha de ser un producte artesà local, individualitzat i realitzat amb matèria primera natural o matèria industrial reciclada que combini la tècnica, la tradició i/o la innovació, i que en cap cas sigui susceptible d'una producció industrial, totalment mecanitzada o en grans sèries, per a la seva comercialització.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta. La seva presentació manuscrita no s’acceptarà com a vàlida.

A les persones físiques que desenvolupin activitats relatives al coneixement d’oficis del Repertori de famílies d’oficis artesans, en funció de la classificació següent:

  • Carnet d’artesà/ana professional: pot optar a aquesta modalitat de carnet la persona que s’hi dediqui professionalment, sempre que ella o l’empresa on realitza l’activitat estiguin inscrites al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s que exerceixi, així com estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que acreditin un mínim de dos anys d’experiència professional en el cas de no disposar d’alguna de les titulacions indicades a l’ordre de desenvolupament. També s’hi poden acollir les persones que exerceixen la seva activitat professional mitjançant la docència continuada en els ensenyaments d’oficis artístics.
  • Carnet d’artesà/ana divulgatiu/iva: pot optar a aquesta modalitat tota persona que no exerceix professionalment cap activitat productiva i comercial d’oficis artesans però que difon l’activitat artesanal per mitjà de demostracions i de tasques formatives o divulgatives i/o que hagi finalitzat algun dels estudis inclosos a l’ordre de desenvolupament.
Què necessiteu fer?

Data actualització  15.11.2017