• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior (BACT 2019)

Sol·licitar la beca

Sol·licitar la beca 610 - Beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l’exterior (BACT 2019) Departament d'Empresa i Coneixement

El termini de presentació de sol.licituds és del 26 de juliol al 16 de setembre del 2019.  

A la sol·licitud cal que adjunteu dos arxius:

 • Currículum acadèmic i professional que especifiqui:
  • Experiència professional en llocs de treball relacionats amb el turisme o el seu sector, tant en empreses públiques com privades: nom de l’empresa, data d’inici (dia/mes/any) i de finalització (dia/mes/any) de la prestació de serveis, sector de l’empresa i tasques desenvolupades.
  • Titulació/ons universitària/es: nom de la/les titulació/ons oficial/s (diplomatura, llicenciatura o grau), nom de la Universitat i any d’inici i de finalització dels estudis.
  • Estudis superiors als exigits (màsters, postgraus i/o doctorats): nom dels estudis, institució on s’han estudiat i data d’inici i de finalització dels estudis.
  • Cursos i/o seminaris relacionats amb l’objecte de la convocatòria, d’idiomes i d’informàtica de gestió: nom de les accions formatives a les que s’han assistit, data d’inici i de finalització, durada (en hores) i institució on s’han cursat.
  • Cursos, seminaris, jornades i/o conferències impartides: nom de l’acció, temàtica, data i lloc d’impartició.
  • Altres mèrits que es puguin certificar.
 • Carta de motivació

Tota la informació exposada al currículum, s'haurà de poder acreditar si el Tribunal així ho requerís a les persones beneficiàries.

 1. Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.
 2. Posseir titulació universitària oficial (diplomatura, llicenciatura o grau) obtinguda en una universitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o estar en condicions d'obtenir-la mentre duri el període de lliurament de sol·licituds. En el cas de tenir una titulació d'universitats de països no membres de la Unió Europea, cal l'homologació oficial del Ministeri competent en matèria d’Ensenyament.
 3. Tenir l’empadronament a Catalunya mínim de dos anys, no necessàriament consecutius, en els darrers cinc anys.
 4. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1) o titulació equivalent.
 5. No estar separat/ada mitjançant resolució ferma dictada en expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques.
 6. Tenir un màxim de 30 anys el dia de la publicació de la resolució de convocatòria.
 7. Tenir un alt nivell oral i escrit de l’idioma/es oficial/s del país de destinació o bé del que habitualment s'utilitzi en les relacions professionals.
 8. No haver estat beneficiari/ària amb anterioritat d’una beca de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l’exterior de l’Agència Catalana de Turisme.
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Procés de valoració

 L’avaluació i selecció de les sol·licituds es realitzarà en dues fases:

a) A la primera fase es tindrà en compte l’adequació als objectius de la beca a partir de:

 1. Prova escrita de coneixements generals d’economia, turisme i del sector i/o mercats emissors i receptors a Catalunya.
 2. Resolució d’un cas pràctic en l’idioma/es escollit/s.
 3. Vídeo currículum.
 4. Carta de motivació.

b) A la segona fase es tindrà en compte l’adequació al perfil que s’està buscant a partir d’una entrevista personal, i servirà per valorar el coneixement oral de/dels idioma/es escollit/s.

 

Destinació i dotació de les beques

 • Una beca amb destinació Madrid, on es requereix la llengua anglesa. Dotació per beca: 16.862,00 euros, més la despesa de l’assegurança d’assistència en viatge per un import de 336,87€.
 • Dues beques amb destinació Frankfurt, on es requereix la llengua alemanya. Dotació per beca: 20.642,39 euros, més la despesa de l’assegurança d’assistència en viatge per un import de 336,87€.
 • Una beca amb destinació París, on es requereix la llengua francesa. Dotació per beca: 24.506,89 euros, més la despesa de l’assegurança d’assistència en viatge per un import de 336,87€.
 • Una beca amb destinació Brussel·les, on es requereix la llengua anglesa (es valoraran els coneixements de francès i holandès). Dotació per beca: 22.850,69 euros, més la despesa de l’assegurança d’assistència en viatge per un import de 336,87€.
 • Una beca amb destinació Nova York, on es requereix la llengua anglesa. Dotació per beca: 32.450,00 euros, més la despesa de l’assegurança d’assistència en viatge per un import de 336,87€.Per aquesta destinació l’Agència Catalana de Turisme assumirà les despeses de gestió d’obtenció del visat fins a un import màxim de 1.250€, així com l’assegurança d’assistència sanitària obligatòria fins a un import màxim de 1.000€ (per any).
 • Dues beques amb destinació Londres, on es requereix la llengua anglesa. Dotació per beca: 25.995,11 euros, més la despesa de l’assegurança d’assistència en viatge per un import de 336,87€.
 • Una beca amb destinació Milà, on es requereix la llengua italiana. Dotació per beca: 20.690,42 euros, més la despesa de l’assegurança d’assistència en viatge per un import de 336,87€.

Les despeses dels desplaçaments als corresponents països de destinació de la beca aniran a càrrec de la persona beneficiària de la beca.

Les persones beneficiàries de la beca hauran de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea, document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori de l’Espai Econòmic Europeu.

Durada de les beques

La durada de les beques serà des del 8 de gener fins el 31 de desembre de 2020. Sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, l’Agència Catalana de Turisme podrà prorrogar aquestes beques fins el 24 de desembre de 2021.

En el cas de la beca amb destinació Nova York, la durada serà de 12 mesos sense possibilitat de pròrroga.