• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Beques de caràcter general del Ministeri per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2020-2021 (GRAL 2020)

Sol·licitar la beca

Sol·licitar la beca 8598 - Beques de caràcter general del Ministeri per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2020-2021 (GRAL 2020) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a l'administració educativa per obtenir les dades necessàries per determinar la renda a efectes de beca a través d'altres administracions públiques.

Del 9 d'agost al 15 d'octubre de 2020 (ambdós inclosos).

Com a norma general, per sol·licitar la beca no cal presentar cap document. Només en casos molt concrets que s'indicaran en el document que obtindreu una vegada presentada la sol·licitud juntament amb el resguard de la sol·licitud. No obstant això, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud. 

Generals

 • Ser espanyol/a o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas dels ciutadans de la Unió Europea o dels seus familiars es requerirà que tinguin la condició de residents permanents o que acreditin ser treballadors per compte propi o d'altri a Espanya. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula.

  En cas de no ser ciutadà/ciutadana de la Unió, s'aplicarà el que indica la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

  Aquest requisit s'ha de complir a 31 de desembre de 2019.

  Excepcionalment, en el cas d'estudiants de l'estatut de refugiat o protecció subsidiària, el permís de residència legal podrà obtenir-se fins al 30 de juny de 2020.

 • Estar matriculat d'estudis oficials de grau o de màster en una de les universitats públiques de Catalunya o a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el curs 2020-2021.
 • No disposar en el moment de sol·licitar la beca d'una titulació de nivell igual o superior al nivell d'estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

Acadèmics

Els sol·licitants han d'estar matriculats el curso 2020-2021 del mínim de crèdits que estableix la convocatòria i disposar d'una nota d'accés a la universitat de 5 punts, en el cas d'iniciar estudis universitaris per primera vegada. A partir del segon curs també es tindrà en consideració el percentatge de crèdits superats el curs anterior.

Econòmics

Caldrà no superar els llindars de renda i patrimoni establerts a la convocatòria.

Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir beca si se superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la possessió de patrimoni.

També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l'exercici anterior, superior als 155.500,00 €.

Obligacions

També és un requisit complir amb l'obligació de fer ús dels diners de la beca per a la seva finalitat, és a dir, per a estudiar, assistir a classe i aprovar les assignatures del curs.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tipus de beques:

Beca de matrícula: La quantia de la beca de matrícula cobrirà l'import dels crèdits en què s'hagi matriculat l'estudiant per primera vegada en el curs 2020-2021. 

En el cas d'estudiants d'universitats privades, l'import d'aquesta beca no excedirà dels preus públics oficials establerts per a la mateixa titulació i pla d'estudis en els centres de titularitat pública de la seva mateixa comunitat autònoma.

Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1.700 €.

Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.600 €.

Quantia fixa associada a l'excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 €.

Quantia variable lligada a la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seva renda familiar i que serà d'un import mínim de 60 €. 

Ajuts per insularitat (només per a estudiants de les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla).

 

Per a quins estudis es pot sol·licitar beca?

 • Estudis universitaris conduents a títols oficials de grau i de màster, inclosos els estudis de grau i de màster cursats en els centres universitaris de la defensa i de la guàrdia civil.
 • Curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys que siguin impartits per universitats públiques.
 • Complements de formació per a l’accés o per a l’obtenció del títol de màster i els crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

 

Quin és l'import de la beca?

La quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant, més l'import de la matrícula que serà compensat directament per la universitat a l'estudiant.