• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis) per conveni

Sol·licitar l'avaluació

Sol·licitar l'avaluació 20267 - Avaluació de l'activitat investigadora (sexennis): universitats privades i centres adscrits Departament d'Empresa i Coneixement

El formulari de sol·licitud d'aquest tràmit cal enviar-lo per Tràmits Gencat, en les dates següents:

 • Centres Adscrits: Del 22 de juny al 17 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
 • Universitats Privades: Del 22 de juny al 18 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Trobareu tota la informació relativa a la documentació i a la presentació de les sol·licituds a l'enllaç següent:

http://www.aqu.cat/professorat/merits_recerca/presentacio_solicituds_pdi_aai.html#.WS_2I2a7rPT

 

IMPORTANT:

 • Tingueu en compte que només es pot pujar un sol arxiu en cada tipologia de documentació.
 • En cas que quedi algun apartat buit de documentació, us apareixerà la nota "Actualment aquest tràmit té requeriments pendents". Podeu ignorar aquesta nota en cas que hagueu annexat la documentació requerida.

 

 

 

En general, els requisits per presentar-se a la convocatòria són els següents: 

 • Possessió del títol de doctor 
 • Vinculació amb la universitat o centre adscrit
 • Haver completat sis anys d'activitat investigadora
L'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats privades i els centres adscrits té associada una taxa/preu públic.

Trams avaluables

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams:

 1. Cada tram ha d'abastar sis anys d'investigació.
 2. Per anys s'entenen anys naturals complets (de l'1 de gener al 31 de desembre), únicament les fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos es computaran com any natural.
 3. Els anys que componen un tram poden, o no, ser consecutius, excepte en el supòsit d'avaluació única.

La primera vegada que un professor/a fa avaluar la seva activitat de recerca ha de determinar l'any a partir del qual sol·licita l'avaluació. L'activitat realitzada amb anterioritat a la data que fixi no es tindrà en compte en avaluacions posteriors.

Així mateix, la primera vegada es pot optar per l'avaluació normal dels trams de recerca, per l'avaluació única o per totes dues en sol·licituds diferents, una per a cada modalitat d'avaluació.

Avaluació normal
L'avaluació normal consisteix en l'avaluació d'un tram investigador de sis anys, que poden ser consecutius o no.
En cas que se sol·liciti l’avaluació de més d’una avaluació normal cal presentar tantes sol·licituds com avaluacions normals es demanin.

En el cas d'avaluació desfavorable, es pot presentar en anys posteriors un nova sol·licitud d'avaluació, en la qual es poden incloure fins a cinc dels sis anys avaluats negativament, i almenys un any ha de ser posterior al darrer any del període avaluat negativament. En cas que en una mateixa convocatòria s’hagi obtingut una avaluació normal desfavorable i una avaluació normal favorable d’un tram posterior, o bé s’hagin obtingut dues o més avaluacions normals desfavorables, només es pot sotmetre novament a avaluació l’activitat de recerca dels anys corresponents al darrer tram valorat.

Avaluació única

L'avaluació única consisteix en l'avaluació d'un o de més trams que finalitzin com a molt tard el 31 de desembre de 2002. Aquesta modalitat d'avaluació només es pot demanar la primera vegada que se sol·licita l'avaluació de l'activitat investigadora.

Només es pot fer una avaluació única de trams complets formats per anys sencers  consecutius, és a dir, el nombre d'anys del període a avaluar ha de ser múltiple de sis (6, 12, 18, 24, etc.).

En el cas d'avaluació única desfavorable, els anys que en formen part no poden tornar a ser avaluats.

Criteris d'avaluació
La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) avalua l'activitat desenvolupada pel personal investigador i fa la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador, funcionari i contractat per a l'assignació de complements retributius.
La CAR desenvolupa la seva activitat mitjançant comissions específiques.