• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Autorització d’ús i instal·lació a la xarxa elèctrica d’equips de mesura

8904 - Autorització d’ús i instal·lació a la xarxa elèctrica d’equips de mesura Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per poder-se instal·lar a la xarxa, els models de comptadors, així com els equips de mesura, amb reglamentació específica, han de superar l’avaluació de conformitat, segons el control metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura establert reglamentàriament.

Aquells aparells o dispositius per als quals no s’hagi establert reglamentació metrològica específica per a l’avaluació de la conformitat requereixen autorització del model per al seu ús i instal·lació a la xarxa, per part de l’administració competent, i estan subjectes a les verificacions corresponents.

Aquestes autoritzacions sempre tenen caràcter transitori i temporal, de cinc anys renovables, i un cop s’aprovi la reglamentació específica, si això es produeix,  el sol·licitant haurà d’obtenir l’avaluació de la conformitat corresponent, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la reglamentació específica, una vegada aquesta es dicti i sense perjudici de poder obtenir les pròrrogues que l’autoritat competent estimi oportunes.

Quan l’equip de mesura no estigui constituït per un únic element integrat en una única envolupant, cadascun dels seus elements requereix la corresponent avaluació de la conformitat o si s’escau autorització del model per al seu ús i instal·lació a la xarxa, que es pot atorgar sobre el conjunt o per separat per a cadascun dels seus components. No obstant això, els dispositius utilitzats per efectuar o donar suport a la comunicació de dades es regeixen per la seva normativa específica.

Quan el model de comptador incorpori registrador, atès que l’avaluació de la conformitat no l’inclou, es requereix addicionalment l’autorització del model per al seu ús i instal·lació a la xarxa.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Data actualització 16.04.2020