• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Autorització d'instal·lacions radioactives

Canviar el titular de la instal·lació radioactiva

Canviar el titular de la instal·lació radioactiva 9796 - Autorització d'instal·lacions radioactives Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 

Indicacions sobre la Memòria descriptiva de la instal·lació

La memòria descriptiva ha d'incloure la informació següent:

 1. Dades sobre l'entitat sol·licitant, tipus d'autorització sol·licitada, emplaçament i categoria de la instal·lació radioactiva.
 2. Descripció de les activitats a desenvolupar i la tecnologia d'aplicació.
 3. Descripció de la instal·lació.
 4. Identificació dels instruments de mesura de les radiacions de que es disposa.
 5. Identificació de la metodologia (individual o d'àrea) utilitzada per estimar les dosis.
 6. S'indicarà com es durà a terme la vigilància mèdica de les persones professionalment exposades i el Servei Mèdic especialitzat que ho efectuarà.
 7. S'indicarà si es disposa d'un Servei o Unitat Tècnica de Protecció, propi o contractat, indicant el nom i adreça.
 8. Es descriurà l'emplaçament i els detalls constructius del terra, parets, ventilació i altres elements anàlegs. S'ha de justificar l'elecció dels núclids o fonts radioactives que s'hagin d'utilitzar en la instal·lació i els sistemes de recollida i eliminació dels residus radioactius sòlids, líquids i gasosos previstos per al funcionament normal i també els previstos en cas d'accident.

A més, dins de la memòria s'afegirà obligatòriament:

 1. Justificació del canvi de nom.
  Aquest document s'ha de presentar per triplicat (si es presenta a l'OGE de Barcelona només per duplicat). Justificació del canvi de titularitat mitjançant document notarial o document privat signat per ambdues parts (per causa justificada poden ser admesos altres documents justificatius que no continguin la signatura del titular cessant, tals com declaració d'entitat de caràcter públic, testimonial de dues persones solvents que no depenguin del nou titular, etc.). Quan el document és privat, les signatures han de ser reconegudes per una entitat bancària En el document privat ha de quedar clar que el nou titular disposa de l'autorització de l'anterior per sol·licitar el canvi de nom en el Registre. Aquest document ha de ser original.

 

També es pot afegir a la memòria, opcionalment:

 1. Estudi de seguretat.
  Aquest document consisteix en una anàlisis i avaluació dels riscos que puguin derivar-se del funcionament en règim normal de la instal·lació o a causa d'algun accident. S'inclouran dades suficients per poder realitzar una anàlisi de riscs de la instal·lació, és a dir:

  • Descripció del tipus de manipulacions amb els equips indicant els riscs radiològics associats.
  • Justificació de la idoneïtat dels mitjans emprats per reduir les conseqüències radiològiques derivades del funcionament normal de la instal·lació.
  • Estimació previsible de les dosis que rebran les persones professionalment exposades en les operacions més significatives. La classificació del personal es justificarà en base a les dosis anuals estimades i, tant la classificació de les zones de treball com la senyalització, es farà en base als nivells de dosis estimada en el lloc de treball.
  • Es descriuran les mesures adoptades pe prevenir els incidents i accidents estimats, així com per reduir les seves conseqüències.
  • Previsions per la clausura de la instal·lació, indicant el destí dels equips.
  • Descripció de les mesures de Garantia de Qualitat adoptades pel titular de la instal·lació, en funció de les recomanacions específiques.

 2. Reglament de funcionament.
  Es tracta dels mètodes de treball i regles de manipulació per a disminuir la dispersió de material radioactiu, la formació d'aerosols i la contaminació de l'ambient. S'han de descriure les mesures de protecció, la roba de protecció utilitzada, les normes d'emmagatzematge de fonts radioactives, els mètodes de transport que s'utilitzin dins i fóra de l'establiment, les normes de descontaminació de les persones i altres mesures complementàries de precaució. Aquest document inclourà la següent informació:

  • Relació de tots els treballadors exposats que han de treballar en la instal·lació radioactiva i l'organització projectada i la definició de les responsabilitats inherents a cada lloc de treball.
  • Manual de protecció radiològica en el que figuren les mesures a adoptar per a la vigilància i el control, tant de les persones professionalment exposades en la instal·lació, com de la gent en general afectada per la instal·lació.
  • Descripció dels procediments particulars de cadascuna de les activitats a realitzar en la instal·lació.

 3. Pla d'emergència.
  És la descripció de les mesures de protecció previstes en cas d'un possible accident. Inclou la següent informació:

  • Descripció de les conseqüències radiològiques dels accidents previsibles.
  • Mesures a dur a terme en cas que succeeixi un incident, entre aquestes:
   • Actuacions a seguir per evitar la irradiació del personal.
   • Assistència i control del personal afectat.
   • Notificacions de sobreexposicions.

 4. Verificació de la instal·lació.
  És la descripció de les proves o assaigs a que ha de sotmetre's la instal·lació. S'indicaran les verificacions periòdiques previstes de:
  • Revisió d'equips.
  • Els sistemes de seguretat.
  • Els blindatges biològics.
  • Els equips i instruments per a la mesura de les radiacions.

 5. Previsions per a la clausura

 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.