Sol·licitar l'autorització de funcionament d'una instal·lació radioactiva

Sol·licitar l'autorització de funcionament d'una instal·lació radioactiva 9796 - Autorització d'instal·lacions radioactives Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Memòria de sol·licitud
  veure contingut de la Memòria a l'apartat 'Informació complementària'
 • Plànols de la instal·lació
Informació Complementària

Indicacions sobre la Memòria descriptiva de la instal·lació

La memòria descriptiva ha d'incloure la informació següent:

 1. Dades sobre l'entitat sol·licitant, tipus d'autorització sol·licitada, emplaçament i categoria de la instal·lació radioactiva.
 2. Descripció de les activitats a desenvolupar i la tecnologia d'aplicació.
 3. Descripció de la instal·lació.
 4. Identificació dels instruments de mesura de les radiacions de que es disposa.
 5. Identificació de la metodologia (individual o d'àrea) utilitzada per estimar les dosis.
 6. S'indicarà com es durà a terme la vigilància mèdica de les persones professionalment exposades i el Servei Mèdic especialitzat que ho efectuarà.
 7. S'indicarà si es disposa d'un Servei o Unitat Tècnica de Protecció, propi o contractat, indicant el nom i adreça.
 8. Es descriurà l'emplaçament i els detalls constructius del terra, parets, ventilació i altres elements anàlegs. S'ha de justificar l'elecció dels núclids o fonts radioactives que s'hagin d'utilitzar en la instal·lació i els sistemes de recollida i eliminació dels residus radioactius sòlids, líquids i gasosos previstos per al funcionament normal i també els previstos en cas d'accident.

 

A més, dins de la memòria descriptiva s'han d'afegir els documents següents:

 1. Estudi de seguretat.
  Aquest document consisteix en una anàlisis i avaluació dels riscos que puguin derivar-se del funcionament en règim normal de la instal·lació o a causa d'algun accident. S'inclouran dades suficients per poder realitzar una anàlisi de riscs de la instal·lació, és a dir:

  • Descripció del tipus de manipulacions amb els equips indicant els riscs radiològics associats.
  • Justificació de la idoneïtat dels mitjans emprats per reduir les conseqüències radiològiques derivades del funcionament normal de la instal·lació.
  • Estimació previsible de les dosis que rebran les persones professionalment exposades en les operacions més significatives. La classificació del personal es justificarà en base a les dosis anuals estimades i, tant la classificació de les zones de treball com la senyalització, es farà en base als nivells de dosis estimada en el lloc de treball.
  • Es descriuran les mesures adoptades pe prevenir els incidents i accidents estimats, així com per reduir les seves conseqüències.
  • Previsions per la clausura de la instal·lació, indicant el destí dels equips.
  • Descripció de les mesures de Garantia de Qualitat adoptades pel titular de la instal·lació, en funció de les recomanacions específiques.

 2. Reglament de funcionament.
  Es tracta dels mètodes de treball i regles de manipulació per a disminuir la dispersió de material radioactiu, la formació d'aerosols i la contaminació de l'ambient. S'han de descriure les mesures de protecció, la roba de protecció utilitzada, les normes d'emmagatzematge de fonts radioactives, els mètodes de transport que s'utilitzin dins i fóra de l'establiment, les normes de descontaminació de les persones i altres mesures complementàries de precaució. Aquest document inclourà la següent informació:

  • Relació de tots els treballadors exposats que han de treballar en la instal·lació radioactiva i l'organització projectada i la definició de les responsabilitats inherents a cada lloc de treball.
  • Manual de protecció radiològica en el que figuren les mesures a adoptar per a la vigilància i el control, tant de les persones professionalment exposades en la instal·lació, com de la gent en general afectada per la instal·lació.
  • Descripció dels procediments particulars de cadascuna de les activitats a realitzar en la instal·lació.

 3. Pla d'emergència.
  És la descripció de les mesures de protecció previstes en cas d'un possible accident. Inclou la següent informació:

  • Descripció de les conseqüències radiològiques dels accidents previsibles.
  • Mesures a dur a terme en cas que succeeixi un incident, entre aquestes:
   • Actuacions a seguir per evitar la irradiació del personal.
   • Assistència i control del personal afectat.
   • Notificacions de sobreexposicions.

 4. Verificació de la instal·lació.
  És la descripció de les proves o assaigs a que ha de sotmetre's la instal·lació. S'indicaran les verificacions periòdiques previstes de:
  • Revisió d'equips.
  • Els sistemes de seguretat.
  • Els blindatges biològics.
  • Els equips i instruments per a la mesura de les radiacions.

 

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import és variable, depenent del valor del projecte.