• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Ajuts per al finançament de la renovació i modernització de les infraestructures turístiques (FOMIT)

Sol·licitar el préstec

Sol·licitar el préstec 11424 - Ajuts per al finançament de la renovació i modernització de les infraestructures turístiques (FOMIT) Departament d'Empresa i Coneixement
El termini per presentar la sol·licitud és del  4 al 31 d’octubre de 2014.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: (en format CD o pen-drive)

Ens locals

1. Memòria del projecte o projectes d'inversió i de les actuacions que comprenen.
2. Pressupost de cadascuna de les actuacions, on consti detallat l'IVA.
3. Memòria explicativa de la seva adequació a les finalitats de renovació i modernització de la destinació turística.
4. Acreditació de les inversions netes corresponents al sector turístic privat, en l'àmbit territorial de l'entitat sol·licitant del préstec, que representin com a mínim el 30 per cent de la quantia del préstec sol·licitat, que s'efectuarà mitjançant la presentació de la documentació següent:
 • Resum de les dades bàsiques del projecte o projectes d'inversió.
 • Còpia compulsada de les preceptives llicències o autoritzacions d'obres atorgades per l'Ajuntament o, en el seu cas, còpies compulsades de les sol·licituds d'aquestes.
 • Pressupost dels projectes d'inversió, exclòs l'IVA.
 • Certificació municipal sobre la data d'inici de les obres i termini d'execució.
 • Certificació de l'/la alcalde/essa o del/ de la president/a del corresponent ens local, acreditatiu de que les inversions del sector turístic privat s'efectuen amb la finalitat de millorar la posició turística de la destinació, de forma coordinada amb el sector públic local.
5. Plànols d'ubicació de les actuacions i entorn, si escau.
6. Fotografies de l'estat de l'espai, instal·lacions o elements de l'actuació abans de la realització de la inversió, si escau.

Empreses privades
1. Memòria de les actuacions per les quals es sol·licita finançament.
2. Pressupost de cadascuna de les actuacions, amb IVA i sense IVA.
3. Pressupost global de les actuacions amb IVA i senes IVA
4. Plànols d'ubicació de les actuacions i entorn, si escau.
5. Fotografies de l'estat de l'espai, instal·lacions o elements de l'actuació abans de la realització de la inversió, si escau

Comuns per a les empreses privades i pels ens locals

 1. Que es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya .
 2. Que no incorre en cap de les causes d'incompatibilitat o prohibició recollides als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 3. Informació sobre si s'han concedit o sol·licitat qualsevol altra o altres ajuts públics o de minimis pel mateix projecte o projectes que es pretenguin finançar, amb indicació expressa de l'òrgan atorgant i de l'import corresponent.
 4. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb disminució sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
 5. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de sol·licitud, previ a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 6. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 7. Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
 8. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. (DOGC núm. 2553, de 07.01.1998).
 9. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 10. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 11. Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos Laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 12. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’Igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).


Específics dels Ens locals

 1. Que ha obtingut l'autorització d'endeutament regulada a l'article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; a l'article 23 del text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre; i a l'article 25 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
 2. 2. Que no incorre en la prohibició d'endeutament establerta a l'article 9.2 del Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d'abril, o estant-hi, no tenir romanent de tresoreria pendent de sanejament.


Específics empreses privades

 1. Disposar de l’escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent  
 2. Disposar de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la escriptura notarial corresponent inscrita al registre mercantil o al registre corresponent, si escau.
 3. Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable  
 4. Existència o no dels ajuts de mínimis que li hagin estat atorgats durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l’import i l’ens atorgant.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Els projectes d'inversió públics desenvolupats per una entitat local en el seu àmbit territorial seran finançats sempre que, en aquest àmbit, hi hagi inversions del sector turístic privat que es desenvolupin paral·lelament a les públiques i que la quantia neta representi com a mínim el 30% de l'import que es vulgui finançar.

Definicions d'interès
Es consideraran destinacions turístiques madures les que reuneixin, en atenció als recursos i oferta turística que disposen, almenys, tres de les següents característiques:

 1. Sobrecàrrega urbanística i ambiental.
 2. Sobreexplotació de recursos.
 3. Obsolescència dels seus equipaments turístics.
 4. Escassa inversió del sector turístic privat.
 5. Oferta i demanda turística estabilitzada o decreixent.

Projectes que poden ser objecte de finançament
En el cas dels Ens locals

Seran finançats aquells projectes orientats a la modernització de les destinacions turístiques madures, a la reforma o rehabilitació dels equipaments turístics municipals o els entorns urbans i naturals de la destinació, els quals podran contenir una o vàries de les següents actuacions:

 1. Construcció, ampliació, renovació, o remodelació d'infraestructures públiques municipals.
 2. Instal·lació, substitució o reparació d'equipaments turístics.
 3. Establiment, ampliació o millora de serveis públics municipals que millorin l'oferta turística.
 4. Inversions dirigides a recuperar la qualitat ambiental i paisatgística de les destinacions i a reduir la densitat urbanística de les zones turístiques així com les que facilitin la modernització de les destinacions madures.
  En cap cas seran finançades les despeses corrents i de personal, reestructuracions de passiu o refinanciacions, l'IVA o altres impostos lligats a la inversió, ni projectes ja executats.

En el cas de les empreses privades

Per empreses turístiques privades, es consideraran subvencionables aquells projectes orientats a reforma i rehabilitació d'equipaments turístics ,els quals podran contenir una o vàries de les següents actuacions:

 1. Ampliació, reparació, renovació, substitució, o remodelació d'equipaments
 2. Inversions dirigides a recuperar la qualitat ambiental i paisatgística de les destinacions  i a reduir la densitat urbanística de les zones turístiques o que facilitin la modernització de les destinacions turístiques 

En cap cas seran finançades les despeses corrents i de personal, reestructuracions de passiu o refinançaments, l'IVA o altres impostos lligats a la inversió, ni les inversions iniciades abans de la presentació de la sol·licitud de finançament a l’entitat de crèdit.

Condicions financeres dels préstecs bonificats

 • Préstecs a 3 anys: fix fins al 5,045%
 • Càlcul: 1,045% + fins a 4% marge d'intermediació
 • Període màxim de carència: Un any.
 • Préstecs a 5 anys: fix fins al 5,97%
 • Càlcul: 1,670% + fins a 4,30% marge d'intermediació
 • Període màxim de carència: Dos anys
 • Préstecs a 10 anys: fix fins al 7,362%
 • Càlcul: 3,062% + fins a 4,30% marge d'intermediació
 • Període màxim de carència: Tres anys
 • Préstecs a 15 anys: fix fins al 7,818%
 • Càlcul: 3,518% + fins a 4,30% marge d'intermediació
 • Període màxim de carència: Cinc anys