Ajuts per al finançament de la renovació i modernització de les infraestructures turístiques (FOMIT)

11424 - Ajuts per al finançament de la renovació i modernització de les infraestructures turístiques (FOMIT) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El Fons Financer de l'Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT), regulat pel Reial Decret 937/2010, de 23 de juliol  , té per finalitat donar suport financerament als plans de renovació i modernització de les destinacions turístiques madures que es desenvolupin paral·lelament per les administracions locals i per les empreses turístiques privades en el territori de Catalunya, amb la participació de l'Administració General de l'Estat.

En concret, es tracta de préstecs amb període de carència i interessos baixos concedits per entitats financeres privades adherides al Fons a través de l'ICO.

Llegiu-ne més

A les entitats locals enumerades en l'article 3 de laLlei 7/1985, de 2 abril  , de bases del règim local, als organismes autònoms locals, a les entitats públiques empresarials locals i a les societats mercantils locals.

A les empreses privades, qualsevol que sigui la forma en que haguessin estat constituïdes legalment, radicades i que desenvolupin la seva activitat principal en destinacions madures
(Disposició final 19ª, segon, de la Llei 22/2013 , de pressupostos per el 2014) 

Què necessiteu fer?

Data actualització  08.10.2014