Sol·licitar l'ajut 22365 - Ajuts extraordinaris de suport als afectats de la COVID-19 i per al manteniment de llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives Departament d'Empresa i Treball

Termini de sol·licitud: del 15/02/2021 a les 12:00 pm  fins al 22/02/2021 a les 12:00 pm

El termini per sol·licitar l'ajut és del 15 de febrer de 2021 a les 12:00 hores (migdia) al 22 de febrer de 2021 a les 12:00 hores (migdia).

 1. Tenir establiment operatiu a Catalunya
 2. Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021
 3. Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte del 31 de desembre de 2020. En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 4. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 5. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 6. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 7. Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 8. En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d'empresa en situació de crisi abans del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un procediment concursal ni hagin rebut una ajuda de salvament o de reestructuració.
 9. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (amb excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
 10. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 11. En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.
 12. En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 13. Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.
 14. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Consulteu les Preguntes freqüents

Quantia dels ajuts

L'ajut consistirà en 2.000 € per cada treballador en situació d'ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 € per empresa. (Consulteu l'apartat Rebre la resposta de l'administració per saber quan es rebrà l'ajut)

Què es considera "nombre de treballadors"?

Pel que fa a aquests ajuts es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total de treballadors que té l'empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de jornada (completa, reduïda....)

Definició de les persones beneficiàries

Pel que fa a micro i petites empreses, d'acord amb  l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, s'entén:

 • Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
 • Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

Pel que fa a les cooperatives, s'entenen com a beneficiàries aquelles que tenen menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

Queden exclosos com a beneficiaris d'aquests ajuts els autònoms a títol individual.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.

 

Criteris de valoració

A l'hora d'atorgar les subvencions es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 • Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació a l'exercici 2020, respecte a l'exercici 2019: 0 punts.
 • Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a l'exercici del 2019, es calcularà el percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el nombre de punts corresponents en funció d'aquest percentatge: Fins a 100 punts.
 • En aquells casos en què l'empresa fos creada amb posterioritat a l'1 de gener de 2019, es procedirà pel càlcul de la facturació de la següent manera:
  • Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: Es tindrà en compte la comparativa de la facturació de l'últim trimestre del 2019 versus la facturació de l'últim trimestre del 2020.
  • Empreses creades a partir de l'1 d'octubre del 2019: Es tindrà en compte la comparativa de la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l'empresa amb la facturació de gener del 2021.

Compatibilitat dels ajuts

Els ajuts  són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.