Fer la inscripció prèvia (2a convocatòria)

Fer la inscripció prèvia (2a convocatòria) 22503 - Ajuts extraordinaris de suport a la solvència empresarial per fer front a la COVID-19 Departament d'Empresa i Treball
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Per poder sol·licitar l'ajut, és obligatori fer la inscripció prèvia amb el formulari que trobareu al 'Pas 1. Inscriure's' - 'Per Internet'.

Un cop s'hagi fet la inscripció i el termini hagi finalitzat, es comprovaran les dades del formulari. No caldrà enviar cap altre formulari per fer la sol·licitud dels ajuts que es convoquin després.

En el cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis, únicament es considera vàlid el darrer dels presentats. 

És molt recomanable que consulteu, primer de tot, les preguntes freqüents, per si teniu qualsevol dubte durant el procés.

Les persones i empreses que ja es van presentar en l'anterior convocatòria (en el marc de l’Ordre ECO/127/2021) i complien els requisits no caldrà que presentin una nova inscripció, les seves inscripcions ja s'estan cursant.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des del  21 de juliol de 2021 a les 9:00 h fins al 30 de juliol de 2021 a les 15:00 h.   

Requisits generals:  

 1. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya. En són una excepció els casos previstos a l’apartat 4 de l’article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març: grups i empresaris, professionals o entitats amb volum d’operacions en 2020 superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat en més d’una comunitat autònoma o en més d’una ciutat autònoma que podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris en els quals operin. 
 2.  Exercir una activitat econòmica inclosa en algun dels sectors d'activitat de la CNAE, a excepció dels sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials,  i hagin realitzat o declarat aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i segueixin desenvolupant aquestes activitats. 
 3. Tenir deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, i deutes relatius a costos fixos.
 4. Haver generat aquestes obligacions entre l’1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor del Reial decret 5/2021, de 12 de març. 
 5. En el cas d’operacions declarades en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent, que el volum anual declarat  o comprovat per l’Administració, en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
 6. En el cas que es facin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l’Impost sobre el Valor Afegit, o bé apliquin el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA i estimin el seu rendiment per règim d’estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en 2019 i 2020, el descens de més d’un 30% en el volum d'operacions del 2020 respecte al 2019 haurà de ser en:
  • per a contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,  la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica que s’inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut (exercici 2019: model 100, casella 0180; exercici 2020: model 130, casella 01)
  • per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents amb establiment permanent,  la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l'Impost sobre Societats (models 202 o 222 respectivament, casella 13).
 7. En el cas de grups consolidats que tributin a l'Impost de Societats en règim de tributació consolidada, el descens del volum d'operacions de més d’un 30% es calcularà sumant tots els volums d’operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L'entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades, ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l’Administració. 
 8. En el cas dels grups consolidats hauran d’operar i tenir treballadors amb residència fiscal a Catalunya. 
 9. No haver declarat un resultat negatiu per activitats econòmiques aplicant el règim d'estimació directa en la declaració de l'IRPF de 2019. 
 10. En el cas de l'impost de societats o de l'Impost sobre la Renda de no residents, la base imposable no pot haver resultat negativa en l'exercici 2019 abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.  
 11. No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos, d’acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851 (2020/N), de 2 d'abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola. 
 12. Complir  els requisits previstos a la Disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març. 

Requisits específics per a persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres:  

 1. Comprometre’s a mantenir l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajut fins al 30 de juny de 2022.
 2. Ser la persona titular del compte bancari que es comunica al formulari d'inscripció. Aquest compte ha de ser el compte corrent habitual per a les operacions ordinàries de l'empresa o el/la professional o empresari. 
 3. Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i de protecció a la infància i l'adolescència. 
 4. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística. 
 5. Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
 6. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible. 
 7. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. 
 8. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions. 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Consulteu les preguntes freqüents sobre:

Sobre els ajuts

 • Aquests ajuts estan previstos al Títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020 de 24 de novembre.
 • La prestació econòmica és finançada pel Govern d'Espanya 

Compromisos i obligacions

A banda de les obligacions i compromisos generals que se'ls aplica a les persones beneficiàries  d’un ajut, en aquest cas específic, un cop rebuda la subvenció també s'haurà de complir amb el següent:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022. 
 • No repartir dividends durant 2021 i 2022. 
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l’ajut.
 • Conservar i custodiar la documentació necessària per haver obtingut l'ajut  i posar-la a disposició de la Generalitat de Catalunya i altres institucions per a la comprovació i control. Així mateix, s'ha d'aportar tota la informació que sigui requerida per justificar que es compleixen amb els requisits d'aquests ajuts.