Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

22503 - Ajuts extraordinaris de suport a la solvència empresarial per fer front a la COVID-19 Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Aquests ajuts estan destinats a pagar a proveïdors, pagar costos fixos, reduir els deutes derivats de l’activitat econòmica i en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris, amb l'objectiu d'alleugerir l'afectació causada per la Covid-19 i donar suport a la solvència del sector privat a Catalunya. 

Llegiu-ne més

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant els formularis específics que trobeu en aquest tràmit.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

És recomanable no utilitzar l'Internet Explorer, ja que pot provocar incidències.

Per més informació podeu consultar les preguntes freqüents. 

Si voleu comprovar l'estat de les sol·licituds, d'acord amb les resolucions que es van publicant a l'E-Tauler, podeu fer-ho en aquest cercador, introduint quatre xifres del NIF o CIF del beneficiari dels ajuts.

 

Actualització 29/09/2021:

S'ha publicat a l'E-tauler la Resolució d’inadmissió de sol·licituds.

Per interposar un recurs, podeu consultar la pregunta freqüent Què haig de fer si no estic d’acord amb la resolució de la convocatòria?

 

Actualització 22/09/2021:

Arran de la publicació del Requeriment de documentació i/o aclariments a l'E-Tauler, s'ha afegit el formulari d'aportació de documentació, per facilitar l'enviament de documents a les persones beneficiàries que se'ls faci algun requeriment. Per accedir al formulari, cal adreçar-se a l'apartat 'Aportar documentació' que es pot trobar tot seguit.  També hi ha a disposició una guia de tramitació de l'aportació, per si teniu qualsevol dubte. 

Actualització 03/08/2021:

S'ha publicat la resolució per la qual s'incorporen d'ofici les sol·licituds que no complien amb els CNAE de la primera convocatòria a la segona

Actualització 29/07/2021:

S’ha publicat la primera resolució d’atorgament d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 al Tauler electrònic de la Generalitat. En les pròximes setmanes, i després del procés de verificació de dades que està en curs, es publicaran altres resolucions.

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) a excepció de les  activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i 
 • que  la continuïn exercint en l’actualitat, i 
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:  
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
   S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. 
   En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.

  • Que apliquin el  règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.

  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Data actualització  22.09.2021