Inscripció prèvia als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19 (2a convocatòria)

22503 - Ajuts extraordinaris de suport a la solvència empresarial per fer front a la COVID-19 Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

S'ha obert un registre perquè empreses i persones autònomes s'inscriguin i puguin optar als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19. 

Aquests ajuts estan destinats a pagar a proveïdors, pagar costos fixos, reduir els deutes derivats de l’activitat econòmica i en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris, amb l'objectiu d'alleugerir l'afectació causada per la Covid-19 i donar suport a la solvència del sector privat a Catalunya. 

Llegiu-ne més

Les persones i empreses que ja es van presentar en l'anterior convocatòria (en el marc de l’Ordre ECO/127/2021) i complien els requisits no caldrà que presentin una nova inscripció, les seves inscripcions ja s'estan cursant.

La inscripció prèvia és obligatòria per rebre l'ajut de suport a la solvència empresarial. Un cop s'hagin comprovat les dades de la inscripció, el mateix formulari serà la sol·licitud de l'ajut.

Termini per inscriure's: del 21 de juliol a les 9:00 h fins al 30 de juliol a les 15:00 h.

L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

És recomanable no utilitzar l'Internet Explorer, ja que pot provocar incidències.

Per més informació podeu consultar les preguntes freqüents sobre aquest ajut i a la guia de tramitació.

 

Actualització 03/08/2021:

S'ha publicat la resolució per la qual s'incorporen d'ofici les sol·licituds que no complien amb els CNAE de la primera convocatòria a la segona. Podeu comprovar en aquest cercador si la vostra sol·licitud s'ha incorporat, introduint quatre xifres del NIF o CIF de la persona/ empresa sol·licitant.

Actualització 29/07/2021:

S’ha publicat la primera resolució d’atorgament d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 al Tauler electrònic de la Generalitat. En les properes setmanes, i després del procés de verificació de dades que està en curs, es publicaran altres resolucions. Podeu comprovar la resolució publicada en aquest cercador, introduint quatre xifres del NIF o CIF del beneficiari dels ajuts.

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) a excepció de les  activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i 
 • que  la continuïn exercint en l’actualitat, i 
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:  
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
   S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. 
   En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.

  • Que apliquin el  règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.

  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.
Què necessiteu fer?

Data actualització  03.08.2021