• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Ajuts econòmics per a la instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics (PdRV)

Justificar l'ajut

Justificar l'ajut 20977 - Ajuts econòmics per a la instal·lació d'estacions d'accés públic de recàrrega ràpida Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per justificar l'ajut és de deu dies hàbils a comptar des de la data de finalització del període d'execució. 

Documentació a adjuntar al compte justificatiu:

 1. Memòria tècnica justificativa amb el següent contingut:
  • Memòria descriptiva de l'actuació amb el projecte de la infraestructura.
  • Descripció dels equips de recàrrega vinculada.
  • Documentació de legalització de la instal·lació validada per la companyia elèctrica distribuïdora.
  • Imatges fotogràfiques que comparin la situació inicial i la intervenció feta sobre la ubicació escollida.
  • Declaració responsable de la vinculació del punt de recàrrega amb un vehicle elèctric.
  • Certificat del beneficiari conforme les actuacions subvencionades s'han dut a terme, els materials s'han instal·lat en les condicions establertes i s'ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
  • Certificació del beneficiari que acrediti, si s'escau, el compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector Públic, pel que fa als procediments seguits per a l'adjudicació de les actuacions subvencionades.

 2. Memòria econòmica justificativa:
  • Relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de l'acció, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. (Document A1. Relació de factures – del formulari de presentació del compte justificatiu).
  • En relació a les despeses directes, quan aquestes s'imputin d'acord amb un percentatge, document que expliqui com es justifica el criteri del percentatge imputat.
  • Llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. (Document A1. Relació de factures – del formulari de presentació del compte justificatiu)
  • Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000 €.
  • En cas que la persona beneficiària estigui subjecte al règim de prorrata general o especial, declaració sobre la situació d'IVA del perceptor de la subvenció, és a dir, sobre la condició o no de consumidor final del beneficiari.
  • En el cas que la persona beneficiària estigui subjecte al règim de prorrata general haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i/o còpia de la declaració anual segons els models corresponents.
  • En el cas que la persona beneficiària estigui subjecte al règim de prorrata especial haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària així com una còpia signada electrònicament del llibre d'IVA on figurin comptabilitzades les factures vinculades a la infraestructura o punt de recàrrega subvencionat si es troba subjecte a la prorrata especial.
  • Factures escanejades o digitalitzades signades electrònicament.
  • Comprovants de pagament de les factures. (No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de pagament superiors a 2.500 € que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i  lluita contra el frau).
  • Declaració de l'entitat beneficiària conforme no té cap vinculació amb aquelles empreses que hagin subcontractat per realitzar l'activitat subvencionada. 

 3. Publicitat de la subvenció

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.