• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Ajuts econòmics per a la instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics (PdRV)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20977 - Ajuts econòmics per a la instal·lació d'estacions d'accés públic de recàrrega ràpida Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per presentar sol·licituds és del 23 de febrer al 22 de maig de 2017.

 1. Memòria descriptiva de l’actuació amb el següent contingut:
  1. Memòria descriptiva de l’actuació amb el projecte de la infraestructura incloent dates d’inici i de finalització previstes i lloc de realització d’aquesta.
  2. Descripció de l’equip/s de recàrrega vinculada.
  3. Documentació de legalització de la instal·lació validada per la companyia elèctrica distribuïdora.
  4. Declaració responsable de la vinculació del punt de recàrrega amb un vehicle elèctric adquirit o en procés d’adquisició.
 2. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.  
 3. Declaració sobre l'IVA, indicant si el suporta i no se'l pot deduïr o si es troba subjecte a règim de prorrata general o especial d'aquest impost o si no el suporta i se'l dedueix.

 

 1. Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
 2. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 3. Complir amb l'obligació establerta en l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionades amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre i quan la sanció sigui vigent.
 4. Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
 5. En el cas de Centres i establiments oberts al públic, complir amb la normativa de política lingüística que els és d’aplicació. Atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 6. No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionats, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 7. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 8. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 9. Per a qualsevol tipus de beneficiari que tinguin treballadors al seu càrrec caldrà acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 10. En cas dels ajuts als punts privats de recàrrega vinculats (PdRV), la instal·lació ha d’estar ubicada en un pàrquing comunitari, o bé en un pàrquing de la flota de vehicles del sol·licitant.
 11. Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan instructor, abans de la finalització del termini d’execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.
 12. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d’Empresa i Ocupació, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d’altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
 13. No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat subvencionada
 14. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 15. No haver superat la quantitat màxima de minimis que pot rebre una empresa en el període de tres exercicis fiscals.

Addicionalment,

En el cas d’entitats sense ànim de lucre:

 1. a) Caldrà estar inscrit en el registre corresponent.

 En el cas de fundacions i associacions:

 1. a) Haver adaptat els seus estatuts d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.
 2. b) Només en el cas d’aquells beneficiaris que siguin Fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 3. c) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant la signatura de la declaració responsable que inclourà la sol·licitud de la subvenció

No hi ha taxes associades a aquest tràmit