• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Ajuts a les associacions d'estudiantat universitari de Catalunya (AEU 2019)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 1480 - Ajuts a les associacions d'estudiantat universitari de Catalunya (AEU 2019) Departament d'Empresa i Coneixement

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des del 26 de novembre i fins a les 14.00 h (hora local de Barcelona) del dia 19 de desembre de 2019.

Informació que ha de constar a l'annex de la sol·licitud:

a) Dades generals de l'associació.
b) Memòria resumida de l'associació.
c) Memòria resumida de les activitats per al curs acadèmic que fixi la convocatòria.
d) Adequació de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajut.
e) Memòria justificativa de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajut.
f) Pressupost total d'ingressos i despeses de l'activitat sol·licitada.
g) Pressupost total d'ingressos i despeses de l'associació per al curs acadèmic que fixi la convocatòria.

També s'ha d'adjuntar amb la sol.licitud el certificat del vicerector o la vicerectora competent que acrediti la vinculació de l'associació a la universitat i també que les activitats les duu a terme, preferentment, en l'àmbit universitari.

 1. Les associacions d'estudiantat universitari han d'estar inscrites en el registre de la Direcció General del Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i demostrar que duen a terme activitats en el moment de presentar la sol·licitud.
 2. Les associacions d'estudiantat universitari han d'acreditar que estan vinculades a una de les universitats de Catalunya i que les seves activitats es desenvolupen preferentment en el si de la comunitat universitària.
 3. Complir els requisits i les condicions descrites en la base 2.2 de les bases reguladores.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 1. Només es podrà sol·licitar una activitat per associació.
 2. Les activitats objecte de la subvenció s'hauran de realitzar durant el curs 2019-2020, i com a màxim fins el 9 de setembre de 2020.
 3. L'import màxim de l'ajut és de 3.000€.
 4. Les activitats per a les quals es pot sol·licitar l'ajut són: les activitats que potencien l'internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari , així com també a les activitats de caire científic, formatiu  o social organitzades per associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya. En el marc d'aquesta convòcatòria s'entenen com a activitats que potencien l'internacionalització aquelles activitats de caire internacional organitzades des de les associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya i també la participació de les mateixes en activitats internacionals fora de l'estat espanyol.En queden excloses les activitats que tinguin una finalitat política, gremial o sindical, les que tinguin finalitats esportives o lucratives, les activitats de caire religiós i les activitats consistents en viatges turístics.

Criteris de valoració

 1. Adequació de l'activitat a l'objecte de la convocatòria (10/100).
 2. Memòria de l'activitat (70/100).
 3. Memòria resumida de l'associació i memòria resumida d'activitats (20/100).

Com a resultat de l'avaluació, es genera un valor d'avaluació cientificotècnica final expressat en una escala de l'1 al 7.

Es valoren especialment les actuacions programades per les diferents associacions que tinguin abast interuniversitari.