• Imprimeix

Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat

8422 - Ajuts a iniciatives de reforç a la competitivitat empresarial Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Ajuts destinats a iniciatives de reforç de la competitivitat que contemplen les següents tipologies:

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures, de clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIO
2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, d’entitats de suport a l'empresa.
3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional dels clusters, orientats al reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers
4. Ajuts a la iniciativa strategic training week, de clústers integrants, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clústers.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud serà des del 27 d'agost fins al 27 de setembre del 2018

Els beneficiaris/àries d'aquests ajuts s'estableixen en funció de la línia d'ajuts:

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIO

2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l'empresa.
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les entitats de suport a l'empresa amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin a la memòria del projecte haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat empresarial, així com les empreses i agents d’entorn que formin part d'aquestes entitats.

3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional orientats al reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrants, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ així com les empreses i agents d’entorn que formin part d’aquests Clústers.

4. Ajuts a la iniciativa strategic tranning week de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIO

Aquest Programa s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013) i al Reglament (UE) núm. 714/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014).

En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d'aquesta línia els següents ajuts:

a. Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

b. Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:
- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

c. Els ajuts a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

d. Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en comptes d'importats.

e. Els ajuts a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s'estableixen a l'article 1 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.08.2018