• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts a Doctorats industrials (DI-2020)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 11121 - Ajuts a Doctorats industrials (DI) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

1a. resolució parcial: des del 26/02/2020 i fins al 14/04/2020 a les 14:00:00 h, hora local Barcelona.
2a. resolució parcial: des del 15/04/2020 i fins al 09/06/2020 a les 14:00:00 h, hora local Barcelona.
3a. resolució parcial: des del 10/06/2020 i fins al 06/10/2020 a les 14:00:00 h, hora local Barcelona.
4a. resolució parcial: des del 07/10/2020 i fins al 15/12/2020 a les 14:00:00 h, hora local Barcelona.

La sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat, l’ha de presentar la universitat o bé l’empresa (indistintament) que hagin signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte.

En primer lloc, s’ha de descarregar el formulari del web a un disc local. Un cop emplenat s'ha d' adjuntar a aquest formulari la documentació annexa requerida en pdf, i s’ha d’enviar.

La sol·licitud consta de dues parts:

  1. Formulari
  2. Documentació annexa

El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.

La documentació annexa s’ha d’ajuntar electrònicament al mateix formulari. Està formada pels quatre documents següents, que s’han de tenir preparats en pdf, no sobrepassant els pesos indicats:

  1. Certificat acadèmic del doctorand o doctoranda, on consti la nota mitjana del/dels expedient/s en els estudis superiors que donin accés al doctorat, que ha de ser igual o superior a 6,50 sobre 10. Màxim 1 Mb de pes.
  2. Document d’admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda. Màxim 1 Mb de pes.
  3. Acta de selecció. Ha d'incloure tots els candidats, els criteris de valoració i el resultat. Màxim 1 Mb de pes.
  4. Conveni de col·laboració convenientment signat entre la universitat i l’empresa i, si escau, altres entitats participants, que contingui els mínims establerts a al convocatòria. Màxim 3 Mb de pes.

Per part de l'entorn acadèmic es poden beneficiar d’aquesta convocatòria els organismes de recerca amb seu a Catalunya, en concret: universitats, centres de recerca, fundacions hospitalàries i centres tecnològics. Aquestes entitats han de ser beneficiàries d'un ajut SGR.

Per part de l'entorn empresarial es poden beneficiar d’aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes de recerca o ens dependents d'aquests:

a) En els projectes DI-COF (cofinançats amb centre de treball a Catalunya), qualsevol empresa, excepte les que puguin fer el rol d'entorn acadèmic, els centres adscrits a les universitats i els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

b) En els projectes DI-ESP (ajuts específics), les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya, en aquest últim cas sempre que sigui dins la UE 

Sigui quina sigui la modalitat, les entitats de l’entorn empresarial i l’acadèmic han d’haver signat un conveni de col·laboració.

En aquests projectes hi poden participar altres institucions d’acord amb el que es prevegi al conveni corresponent.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit