• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 11370 - Ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 17 d'octubre del 2019.

  • Annex específic del formulari de sol·licitud
  • Memòria tècnica del projecte (veure model)
  • Document acreditatiu de poder per actuar com a representant legal de l’entitat o empresa participant, en cas que no estigui inscrita al Registre Mercantil
  • Resum executiu publicable del projecte on s’autoritza a ACCIÓ a fer difusió pública d’aquest contingut, que forma part de la memòria tècnica del projecte
  • Acord de participació entre sol·licitant i participants del projecte, signat digitalment (veure model)
  • En el cas d’empresa, darrers comptes tancats (compte de pèrdues i guanys, i balanç) presentats al Registre mercantil
  • En el cas d’empresa, informe de plantilla mitja de treballadors en situació d’alta, que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent al mes anterior de la presentació de la sol·licitud.
  • En el cas d’empresa, si disposa d’autònoms dependents, contracte en el qual l'autònom figura com a TAED (registrat a les oficines d’ocupació) i darrer rebut d’autònoms.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.