Sol·licitar l'ajut any 2021

Sol·licitar l'ajut any 2021 22187 - Ajut Programa Tecniospring INDUSTRY Departament d'Empresa i Treball

AVIS: Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Cal que signeu el formulari principal amb un certificat digital de:

  • Certificat de representació de persona jurídica.

09:00 hores del dia 1 d’abril de 2021 fins a les 14:00 hores del dia 15 de juny de 2021

 

  • Per a les dues modalitats de mobilitat (A i B), en cas de realitzar una estada curta, carta de compromís de l’entitat o empresa on la persona investigadora realitzarà l’estada curta, amb la menció “la nostra organització acollirà [nom de la persona investigadora] durant [número] mesos”, degudament signada pel representant legal i datada de 2021
  • En la modalitat A, addicionalment, carta de compromís de l’entitat d’acollida a l’estranger, amb la menció “la nostra organització acollirà [nom de la persona investigadora] durant un any per a la implementació del projecte [nom del projecte] en el marc del programa Tecniospring INDUSTRY”, degudament signada pel representant legal i datada de 2021
  • Còpia de l'últim contracte laboral de la persona investigadora a contractar, contracte laboral vigent o informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social del mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

El projecte haurà de ser de recerca aplicada i/o transferència tecnològica i s'haurà de circumscriure en una o diverses tecnologies facilitadores transversals i en un o diversos àmbits sectorials identificats en l'estratègia RIS3CAT.

Les persones investigadores a contractar hauran de complir al menys un dels requisits següents en la data límit de tancament de la convocatòria:

  • estar en possessió del títol de doctor/a i tenir 2 anys d'experiència addicional en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'obtenir el títol de doctor/a
  • tenir com a mínim 6 anys d'experiència en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat.

A més, s’aplicaran les regles de mobilitat següents:

  • Mobilitat A: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (laboral, estudis) en el país de l'entitat d'acollida a l'estranger durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.
  • Mobilitat B: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament de la convocatòria.

 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit