• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Autorització d'aprofitament i del perímetre de protecció de l'aigua mineral i/o autorització planta d'envasat

Sol·licitar l'autorització

Sol·licitar l'autorització 9056 - Aigües minerals i balnearis: autorització d'aprofitament i del perímetre de protecció de l'aigua mineral Departament d'Empresa i Coneixement
 • Si l'aigua és de domini privat, la persona propietària té la preferència per sol·licitar l'aprofitament durant un any, a comptar des de la data de la declaració de la condició mineral d’una aigua.

 • Si l'aigua és de domini públic, la persona que ha instat a fer la declaració de la condició mineral d’una aigua, téun termini d'un any per sol·licitar la concessió administrativa per al seu aprofitament.

 • Si transcorregut l'any des de la declaració de la condició mineral d’una aigua, sense que la persona propietària hagi exercit el dret d'aprofitament o se li hagi denegat la sol·licitud, la persona que va demanar la declaració té un termini de sis mesos per sol·licitar l'aprofitament (aquest termini se li ha d'haver notificat a la resolució de la declaració).

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Projecte d'aprofitament
  Projecte general d'aprofitament, signat per un tècnic competent, que inclourà: Descripció de les instal'lacions d'aprofitament de l'aigua (captacions, planta d'envasat o balneari,..). Justificació dels cabals d'explotació. Mètode d'explotació. Realitzar proves de producció per estudiar el comportament de l'aqüífer. Justificació de la no afecció a d'altres aprofitaments preexistents. Mesures de control dels nivells piezomètrics de l'aqüífer previstes. Justificació de les instal·lacions d'aprofitament: diàmetre de la canonada d'impulsió i de transport, pèrdues de càrrega, càlcul de potències de la bomba i del motor, alçada manomètrica, selecció de la bomba. Plànols: Situació (escala 1:50.000 i 1:5.000). Constructius, de les edificacions on s'ubicarà l'aprofitament. (orientativament escala:100) Planta amb representació de la maquinària (línies d'envasat o equipaments balnearis,..) escala 1:100.
 • Estudi econòmic
  Inversions totals a realitzar i estudi econòmic del seu finançament, amb les garanties que s'ofereixen sobre la seva viabilitat: - Pressupost - Estudi de viabilitat - Ocupació. Creació de llocs de treball (directes/indirectes) i termini d'execució.
 • Estudi del perímetre de protecció
  INFORME GEOLÒGIC DETALLAT SOBRE L'ORÍGEN I NATURALESA DEL TERRENY: Aquest informe contindrà: 1. La situació exacta de la captació en coordenades UTM amb indicació de la seva altitud, sobre un mapa de escala no superior a 1:1.000. 2. Estratigrafia del jaciment hidrogeològic. 3. Mapa geològic de detall a escala adequada. 4. Descripció de les litologies de les diferents formacions i la seva potència. 5. Estructura de les formacions i talls geològics. 6. Anàlisi de fracturació. ESTUDI HIDROGEOLÒGIC Aquest estudi contindrà: 1. Descripció de les obres i instal·lacions de captació. 2. Un estudi que acrediti suficientment la procedència de les aigües i la protecció natural de l'aqüífer front la contaminació. 3. El cabal del brollador o la captació subterrània. 4. La temperatura de l'aigua en el punt on brolla i la temperatura ambient. 5. En captacions subterrànies, realitzar un assaig de bombament per determinar el cabal òptim d'explotació. 6. Inventari de punts d'aigua existents a la zona. 7. Paràmetres hidrodinàmics de l'aqüífer. 8. Mapa d'isopieses amb la direcció i sentit del flux. 9. Inventari de focus potencials de contaminació. 10. Estudi de vulnerabilitat de l'aqüífer avaluant el poder autodepurador dels terrenys travessats. 11. Estudi de les zones de recàrrega mitjançant la realització d'anàlisi isotòpics (O18 i Deuteri). 12. Determinació dels temps de residència de l'aigua a l'aqüífer mitjançant anàlisi isotòpics (Triti o el traçador que resulti més idoni). 13. La relació existent entre la naturalesa del terreny i la naturalesa i el tipus de mineralització. 14. Mesures de protecció del brollador i la zona circumdant contra la contaminació, necessàries per la correcta protecció quantitativa i qualitativa del brollador o captació subterrània. En concret s'haurà de delimitar la poligonal que defineix el perímetre de protecci
 • Dret i destí de l'aprofitament

 La declaració de la condició mineral d’una aigua és requisit previ per a l’autorització d’aprofitament com a tal. 

317.9€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix. 

A la vista de la documentació presentada i dels informes preceptius de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, i de l'informe vinculant del Departament competent en matèria de Salut, l'òrgan competent emetrà la corresponent autorització en la qual es farà constar:

 1. Persona física o jurídica a la qual s'atorga l'autorització d'aprofitament.
 2. Tipus i utilització de les aigües i cabal màxim autoritzat.
 3. Termini de durada de l'autorització d'aprofitament.
 4. Designació del perímetre de protecció.
 5. Condicions especials si procedeix.