• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Adaptació de les instal·lacions d'autoconsum existents a les modalitats d'autoconsum del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril

Sol·licitar l’adaptació

Sol·licitar l’adaptació 21721 - Adaptació a la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum al Reial decret 244/2019, de 5 d'abril Departament d'Empresa i Coneixement

El termini que determina el Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, per adaptar la modalitat d'autoconsum finalitza als sis mesos des de la seva entrada en vigor.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Certificat CIL
 • Informe gestor xarxa (procedim accés-connexió)
  Informe del gestor de la xarxa que acredita que s'han completat els procediments d'accés i connexió. Aquest informe és obligatori per totes les instal·lacions acollides a la venda de tota l'energia i per totes les instal·lacions d'autoconsum acollides a la venda d'excedents, exceptuant les d'autoconsum de potència igual o inferior a 15 kW ubicades en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística establerta en l'article 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Certificat de compliment de punts de mesura.
  Certificat emès per l'encarregat de la lectura, que acrediti el compliment del que disposa el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, aprovat pel Reial Decret 1110/2007, de 24 d'agost, amb detall del Codi de la Instal.lació de producció a efectes de Liquidació (CIL) segons article 39 del RD 413/2014. Quan la potència instal.lada sigui inferior a 450 KW, l'encarregat de la lectura és el distribuïdor. Per les instal.lacions de potència igual o superior a 450 KW l'encarregat de la lectura serà "Red Elèctrica de España".
 • Annex dades altres consumidors associats a la instal·lació de generació / Annex dades altres titulars de generació  [XLSX, 77,75 kB ]
Informació Complementària
 • Si es tracta d'instal·lacions que actualment són (i) Tipus 1 Reial Decret 900/2015 i es volen acollir a les modalitats amb excedents sense mecanisme de compensació, és a dir, modalitats (v) “Amb excedents sense compensació i un únic contracte de subministrament (acollits a l’article 9.2 de la DT1a)” o (vi) Amb excedents sense compensació i més d’un contracte de subministrament (no acollits a l’article 9.2 de la DT1a)”cal aportar:
  • Certificat CIL
  • Informe del gestor de la xarxa
  • Certificat de compliment de punts de mesura

 • Si es tracta d’instal·lacions que han marcat la casella d’autoconsum col·lectiu, cal aportar:
  • Annex dades dels altres consumidors associats a la instal·lació de generació

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Quadre de totes les possibles combinacions de les modalitats d'autoconsum per adequar les instal·lacions al Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril

 

Modalitat sense excedents

Aquesta és una modalitat de subministrament en la que els dispositius físics instal·lats impedeixen la injecció alguna d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi ha d'haver un únic tipus de subjecte d’acord amb la Llei del sector elèctric que és el subjecte consumidor.

A aquesta modalitat es poden acollir les instal·lació d'autoconsum:

 • Tipus 1 Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre
 • Tipus 2 Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre i altres instal·lacions d'autoconsum NO ADAPTADES al Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre . Per poder acollir-se a la nova modalitat, és obligatori sol·licitar la baixa al RIPRE.

 

Modalitat amb excedents amb compensació

Aquesta és una modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents, en la que la instal·lació de generació pot, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport i distribució. En aquests casos existiran dos tipus de subjectes dels que preveu la Llei del sector elèctric, el subjecte consumidor i el productor.

Qui es pot acollir a la compensació d'excedents?

 • Font renovable
 • Potència fins a 100 kW
 • Contracte d'accés del consumidor i dels serveis auxiliars únic o unificat
 • No hi ha cap altre règim retributiu

 

A aquesta modalitat es poden acollir les instal·lació d'autoconsum:

 • Tipus 1 Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre
 • Tipus 2 Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre i altres instal·lacions d'autoconsum fins a 100kW NO ADAPTADES al Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre. Per poder acollir-se a la nova modalitat, és obligatori sol·licitar la baixa al RIPRE.

 

Modalitat amb excedents sense compensació (RIPRE)

Aquesta és una modalitat de subministrament amb autoconsum amb venda d'excedents, en la que la instal·lació de generació pot, a més de subministrar energia per a l'autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport i distribució. En aquests casos existiran dos tipus de subjectes dels que preveu la Llei del sector elèctric, el subjecte consumidor i el productor.

A aquesta modalitat es poden acollir les instal·lació d'autoconsum:

 • Tipus 1 Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre
 • Tipus 2 Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre i altres instal·lacions d'autoconsum NO ADAPTADES al Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre.