Adaptació de les instal·lacions d'autoconsum existents a les modalitats d'autoconsum del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril

Indústria i energia 21721 - Adaptació a la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum al Reial decret 244/2019, de 5 d'abril Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

En aplicació de la Disposició transitòria primera del Reial Decret 244/2019, d’autoconsum, les persones acollides a les modalitats d’autoconsum d'energia tipus 1 i tipus 2 definides en el Reial Decret 900/2015, així com aquelles que estiguin realitzant autoconsum amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret, hauran d'adaptar-se a la nova normativa i acollir-se a qualsevol de les noves modalitats definides en el Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril.  

 

Quadre de totes les possibles combinacions de les modalitats d'autoconsum per adequar les instal·lacions al Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte, ni es computarà a efectes de data de presentació.

Quadre de totes les possibles combinacions de les modalitats d'autoconsum per adequar les instal·lacions al Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril

Tingueu en compte que les instal·lacions que s’hagin legalitzat a partir del 7 d’octubre 2018, que correspon a la entrada en vigor del Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, no han de fer aquest tràmit perquè ja estan adaptades. Les persones interessades poden consultar les seves dades al Registre d'Autoconsum de Catalunya. En el supòsit que aquestes persones vulguin canviar la seva modalitat hauran de sol·licitar el canvi de modalitat d’autoconsum (tràmit encara no disponible).

Un dels camps que us caldrà omplir en el formulari associat al tràmit d’adaptació és el número CAU, per la qual cosa és imprescindible que els titulars o els seus representants sol·licitin aquest codi al seu distribuïdor abans de fer el tràmit.

Si per adequar la instal·lació a la nova modalitat escollida la instal·lació s’ha modificat elèctricament, cal presentar, amb caràcter previ, la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió conforme s’ha modificat la Inscripció al RITSIC per a què les reculli les modificacions efectuades.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A les persones físiques i jurídiques titulars d’una instal·lació generadora d’autoconsum.

Què necessiteu fer?

Data actualització  03.10.2019