• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Actualització periòdica i modificacions d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell alt

Presentar el Pla d’Autoprotecció (PAU) actualitzat d’un establiment de nivell alt

Presentar el Pla d’Autoprotecció (PAU) actualitzat d’un establiment de nivell alt 10239 - Actualització periòdica i modificacions d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell alt Departament d'Empresa i Coneixement

El PAU s’ha d’actualitzar cada tres anys. Vegeu el quadre de les obligacions dels titulars

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Definicions d'interès

  1. Accident greu: qualsevol succés, com una emissió en forma de fuga o abocament, incendi o explosió importants, que sigui conseqüència d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al qual sigui d'aplicació de la Directiva 2012/18/UE, que suposi una situació de risc greu, immediat o diferit, per a les persones, els béns i el medi ambient, bé sigui a l'interior o a l'exterior de l'establiment i on estiguin implicades una o diverses substàncies perilloses.
  2. Substància perillosa: Les substàncies, barreges o preparats enumerats a la Directiva 2012/18/UE i que estiguin presents en forma de matèria primera, productes, subproductes, residus o productes que es troben entremig, inclosos aquells dels quals es pugui pensar justificadament que podrien generar-se en cas d'accident.
  3. Nivell alt: nivell de risc en  establiments amb presència de substàncies o categories de substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades a la Directiva 2012/18/UE.

Obligacions dels Industrials

Consultar les obligacions