• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Actualització inicial d’una activitat existent amb risc d’accident greu de nivell baix

10237 - Actualització inicial d’una activitat existent amb risc d’accident greu de nivell baix Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'actualització inicial d'activitat existent correspon a la situació en la qual un establiment existent i no afectat per la directiva d’accidents greus passi a estar ho en nivell baix (canvi d’afectació) o que estant afectat en nivell baix faci un canvi substancial segons les instruccions 2/2002 DGCSI i 9/2005 DGCSI sense pas a nivell alt (sense canvi d’afectació). En els dos casos els canvis substancials es produeixen per causes que li són alienes:

  • Canvi en annex I de la directiva Seveso III: Canvi que suposa una modificació en els llindars de les substàncies classificades.
  • Canvi en el Reglament Europeu 1272/2008 de classificació de les substàncies perilloses: publicació d'una modificació en la classificació d’una substància.
Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A fabricants i empresaris que tinguin substàncies perilloses per damunt dels llindars del Reglament Europeu 1272/2008 o posteriors modificacions, que hagin de fer una actualització com conseqüència d’un canvi substancial per causes que li són alienes.

Data actualització 07.10.2015