• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Acreditació de clústers dins del Programa Catalunya Clústers per a l'any 2018

Sol·licitar l'acreditació

Sol·licitar l'acreditació 21054 - Acreditació de clústers dins del Programa Catalunya Clústers per a l'any 2018 Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per sol·licitar l'acreditació finalitza el 19 de desembre de 2018. 

Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’aportar, juntament amb el formulari de sol·licitud d’acreditació, la documentació següent:

a) Estatuts i posteriors modificacions, i escriptura o acte de constitució del clúster inscrits al corresponent registre.
b) El Pla estratègic, d’acord amb el que disposa el punt 1.2 k).
c) Organigrama de l’òrgan d’administració del clúster i certificat de la composició actual de l’òrgan d’administració lliurat pel registre corresponent o en el seu defecte pel secretari de l’entitat sol·licitant. En aquest últim cas anirà acompanyat del comprovant d’haver estat presentat a inscripció al registre corresponent .
d) Llistat de membres del clúster indicant llur nom, NIF, persona de contacte amb seu correu electrònic, última facturació anual, plantilla a final de l’últim exercici tancat i pàgina web. Aquest llistat estarà signat pel President i el Secretari del Clúster i s’utilitzarà per realitzar l’avaluació anual de la Política de clústers d’ACCIÓ.
e) El Currículum Vitae o el perfil de Linkedin del clúster manager i els seus dos darrers TCs o document acreditatiu de la relació contractual del Clúster Manager amb el Clúster, i declaració d’altres activitats professionals o empresarials que realitzi, si s’escau .
f) Còpia del certificat Bronze Label o superior que atorga l’European Secretariat for Clúster Analysis (ESCA).

 

a) Estar alineat amb la política de clústers de la Generalitat de Catalunya que està disponible al web d’ACCIÓ.
b) Tenir un àmbit d’actuació que abasti, com a mínim i principalment, Catalunya.
c) Tenir personalitat jurídica pròpia.
d) No tenir afany de lucre i tenir com a objecte social principal, la millora de la competitivitat de les empreses.
e) Comptar amb un òrgan d’administració en què com a mínim el 70% dels membres siguin empreses privades. També comptarà, com a mínim, amb un agent d’entorn tecnològic o de coneixement.
f) Disposar, com a mínim, de 40 socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins que tinguin l’obligació de contribuir econòmicament de forma periòdica i recurrent a l’activitat del clúster. Pel clústers amb menys de 2 anys d’existència, el requisit serà de 30 socis o figures afins.
g) Comptar amb un mínim de facturació agregada dels seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins de 200 milions d’euros i una massa critica potencial de 500 milions d’euros. Pel clústers amb menys de 2 anys d’existència, el requisit serà d’un mínim de facturació agregada dels seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins de 150 milions d’euros i una massa critica potencial de 500 milions d’euros. A aquests efectes s’entendrà com a massa crítica potencial, la facturació agregada de les empreses que podrien formar part del Clúster.
h) Disposar de la certificació actualitzada Bronze Label o superior que atorga l’European Secretariat for Clúster Analysis (ESCA)
i) Disposar dels serveis d’un clúster manager amb dedicació complerta, amb independència que la seva vinculació amb el clúster sigui laboral o mercantil, que no realitzi activitats professionals o empresarials que suposi conflicte d’interessos amb l’activitat professional com a clúster manager i que tingui la seu de treball a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, es considera conflicte d’interessos qualsevol situació que pugui donar lloc a un dubte raonable sobre la imparcialitat i la independència de judici del clúster manager en el compliment de les seves obligacions com a tal, per tenir altres interessos professionals, empresarials i/o personals que podrien influir en la manera en la que compleix els seus deures i responsabilitats com a clúster manager. Es consideren compatibles les activitats relacionades amb la docència. El clúster manager haurà de complir les següents condicions:

- Experiència mínima de 5 anys com a executiu/iva d'empreses, consultor/a o perfil similar de dinamització de projectes empresarials.
- Coneixement, experiència i habilitats en iniciatives de clúster o similars.
- Participació en activitats/projectes internacionals.
- Capacitat per a la gestió de projectes.
- Coneixement sobre Polítiques públiques.
- Coneixements sobre Estratègia competitiva
- Coneixements i capacitació necessàries per a les tasques d’impuls i consolidació del clúster. Haurà de comptar amb coneixements, experiència i habilitats en els àmbits de lideratge, comunicació i gestió del canvi.
- Domini avançat de català, castellà i anglès (també es valoraran altres idiomes).
- Disposar de titulació universitària i d’estudis d’extensió universitària en gestió empresarial (MBA, màster, postgrau, etc.) o en el seu defecte gaudir d’un currículum professional que demostri una sòlida experiència pel desenvolupament de les funcions pròpies d’un clúster manager.

j) Ser una organització Independent d’altres associacions empresarials o altres institucions existents. S’entendrà que no concorre independència, entre altres supòsits, quan:
1. El clúster consolidi els seus comptes anuals amb una altra entitat;

2. Existeixin compromisos contractuals o altres mitjans (d’ordre financer, operatiu, comercial o altres) entre el clúster i un tercer que puguin tenir la capacitat d’aquest tercer d’influir significativament en el desenvolupament del clúster;

3. Existeixi, per qualsevol mitjà, control directe o indirecte o influència dominant d’un tercer en els òrgans de govern del clúster o en les decisions d’aquests;

k) Disposar d’un pla estratègic del clúster vigent i de tres anys de durada que inclogui:
1. Definició del clúster i àmbit d’actuació.

2. Mapatge de les empreses i agents del clúster indicant la cadena de valor que el defineix i amb la segmentació dels negocis que abasta el clúster.

3. Quantificació de la massa critica potencial (Indicant empreses, facturació i nombre de treballadors)

4. Reptes estratègics empresarials i reptes d’entorn en el que actua el clúster.

5. Històric com a organització clúster. Origen, temps de desenvolupament, quantificació de socis, projectes i activitats impulsats, resultats obtinguts.

6. Línies de treball prioritzades del clúster, per donar resposta als reptes identificats amb indicadors de seguiment corresponents.

7. Governança: Estructura, gestió i finançament del clúster.

8. Estratègia de màrqueting i comunicació.

9. Estratègia d’internacionalització.

10. Pla anual vigent d’activitats i projectes calendaritzat, incloent activitats interclústers.

l) Tenir entre els seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins, una representació de la cadena de valor i dels agents clau del clúster al qual representa.
m) Aportar valor diferencial i no comportar duplicació del mateix segment econòmic respecte d’altres clústers.
n) Demostrar un mínim d'un any d’històric com a clúster i presentar una cartera de projectes i activitats realitzades alineades amb els reptes estratègics.
o) Estar enfocat principalment a la millora de la competitivitat empresarial i no a activitats de representació i de lobby.
p) Robustesa governança: Comptar amb un òrgan d’administració representatiu de la cadena de valor del clúster, amb participació diversificada d’aquesta cadena, i amb administradors compromesos amb l’organització que s’impliquin i contribueixin activament al desenvolupament del clúster.
q) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Els drets dels clústers acreditats són els següents:

a) Ús del segell com a clúster acreditat dins del Programa, d'acord amb el manual d’ús del segell facilitat pels responsables del Programa.
b) Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d'acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.
c) Rebre orientació estratègica.
d) Rebre capacitació pels equips de gestió del clúster.
e) Rebre tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d’innovació.
f) Participar en activitats de networking (treball en xarxa).
g) Connexió dels clústers amb els instruments de política d’innovació i internacionalització
h) Informació especialment adreçada als clústers acreditats sobre les línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès.
i) Rebre capacitació en governança per als òrgans de govern
j) Participació en altres activitats que ACCIÓ impulsi en l’àmbit d'actuació dels clústers

Les obligacions dels clústers acreditats són:

a) Utilització i difusió del segell com a clúster acreditat dins del Programa en tots els canals de comunicació i difusió, sempre i quan facin referència als programes i serveis d'ACCIÓ, i fent-ne un bon ús, segons el manual d'ús del segell facilitat pels responsables del Programa.
b) Comunicar a ACCIÓ, en el moment què es produeixi, la variació de les dades que afectin els criteris de valoració previstos en aquesta resolució.
c) Aportar i actualitzar anualment, o en tot cas en els terminis establerts per ACCIÓ, la base de dades amb informació dels socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins. Aquesta base de dades ha d’incloure: Nom i NIF dels socis o figures afins del clúster, nom, cognom, càrrec i correu electrònic de la persona de contacte per temes de clúster, facturació dels socis o figures afins i estarà signada pel President i el Secretari del Clúster.
d) Participar en les actuacions de capacitació de clústers que s’implementin durant l’any. Aquesta participació haurà de ser com a mínim del 70% de les activitats planificades per la Unitat de Clúster d’ACCIÓ.
e) Respondre el qüestionari d’avaluació anual de la Política de Clústers d’ACCIÓ, tant el destinat a Clústers Managers com el destinat als socis del Clúster i contribuir a assegurar el màxim de participació en la part destinada als socis del Clúster, amb el fi d’assolir el percentatge de respostes que considerin vàlida la enquesta (superior o igual al 30% respecte al nombre de socis).
f) Qualsevol altre que ACCIÓ introdueixi durant la vigència del Programa.

Seguiment i control

ACCIÓ podrà realitzar mostreigs de les sol·licituds presentades, al llarg de tot el període de vigència de l’acreditació, i verificar la informació aportada pels sol·licitants i/o clústers acreditats.

Política de comunicació i protecció de dades

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, en quant a responsable del tractament de les mateixes, l’informa que les seves dades seran recollides amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d’acreditació així com per oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa que aquesta entitat ofereix.

L’informem també que les seves dades podran ser objecte de cessió a d’altres entitats amb l’única finalitat de poder complir amb la seva sol·licitud. ACCIÓ l’informa que té subscrits acords de confidencialitat i privacitat conforme la normativa de protecció de dades amb aquestes terceres entitats, així com amb els proveïdors de serveis que suporten la gestió de la seva sol·licitud. ACCIÓ l’informa també que vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat, amb la referència “protecció de dades” o enviant un escrit a la nostra adreça postal, Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona.

Per més informació sobre el tractament de les seves dades pot dirigir-se al següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/ca/avis-legal/

Així mateix, els sol·licitants donen el seu consentiment, de manera expressa, en els termes establerts per la llei, a la publicació de les dades al web d’ACCIÓ. En un sentit no restrictiu aquestes dades podran incloure: nom i cognoms, web, adreça electrònica o de Linkedin, entre d’altres.

Les persones acreditades han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes en la normativa vigent. Establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d’aquesta resolució. En especial s’adoptaran les mesures adients per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades esmentades.

Responsabilitats

ACCIÓ no assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels clústers membres del Programa Catalunya Clústers, ni pels danys que els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers, essent responsables els clústers per les seves actuacions professionals.