Sol·licitar 22435 - Acreditació d'Agents de Suport a la Internacionalització Departament d'Empresa i Treball

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 21 de maig de 2021 a les 14:00h.

En cas que la documentació superi els 5MB, s’obrirà automàticament, un cop s’hagi tramès la sol·licitud, un espai i es disposarà de 24 hores per enviar la documentació necessària. Els documents a presentar varien en funció de la categoria d’acreditació. Es pot sol·licitar l’acreditació per una o més categories.

 Per accedir al procediment d’acreditació d’agents de suport a la internacionalització caldrà presentar: 

 1. Formulari de sol·licitud, degudament emplenat.
 2. Declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud.
 3. Document acreditatiu de poder per actuar com a representant legal de l’entitat o empresa, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.
 4. Estatuts de l’entitat

 

Documentació especifica per cada categoria

Entitats de Promoció:

 1. Declaració del nombre d’associats al corrent de pagament de quotes. En cas de no comptar amb els 100 membres requerits, cal presentar, a més, la documentació acreditativa següent:
  • Últim estudi publicat sobre l’estat del sector a Catalunya o, en cas que el darrer estudi tingui més de dos anys d’antiguitat o que no existeixi, declaració jurada de l’entitat conforme es compta amb almenys el 50% d’empreses del sector o que els seus socis representen més del 75% de la facturació del sector a Catalunya.
 2. Pla d’actuacions d’àmbit internacional del darrer any a la presentació de la sol·licitud.
 3. Memòries anuals dels últims 5 anys, destacant les activitats i serveis orientats a la internacionalització de les empreses catalanes i el pressupost dedicat a les mateixes.

Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització:

 1. Memòries anuals dels últims 5 anys.
 2. Pla d’actuacions d’àmbit internacional del darrer any a la presentació de la sol·licitud.
 3. Perfils dels professionals experts en internacionalització dedicats a l’assessorament en comerç internacional on hi consti, entre d’altres informacions, l’enllaç al seu perfil públic de LinkedIn.
 4. En el cas de comptar amb personal extern: factures justificatives de la col·laboració entre l’entitat i el professional expert en internacionalització

Entitat de Formació:

 1. Declaració titulacions que s’expedeixen
 2. Catàleg de formació

 Entitats Financeres:

 1. Catàleg de productes i serveis financers
 2. Declaració de les delegacions que té a l’exterior i convenis amb d’altres entitats financeres a l’exterior.

En defecte d’Estatuts que recullin el foment de la internacionalització com a finalitat general, Pla d’actuacions de l’entitat que detalli l’estratègia d’actuació que inclogui com a principi general el foment de la internacionalització.

 

 

Requisits generals

Els requisits que han de complir les entitats, són els següents:

 1. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 2. Acceptar les condicions de col·laboració del codi deontològic, que es pot consultar al web d’ACCIÓ.
 3. Complir amb els requisits que consten a l’apartat 1.2 del present Annex, específics per a cada categoria.

 

Requisits específics per cada categoria

Els requisits específics segons la tipologia d’entitat, són els següents:

1) Entitats de promoció:

 1. Tipologia: Entitats sense ànim de lucre integrades per empreses i/o professionals amb estructura professionalitzada.
 2. Col·lectiu: Disposar d’un nombre mínim d’associats de 100 membres, repartits per tot el territori català.
  • En cas de no comptar amb el nombre mínim de membres requerits, comptar amb almenys el 50% d’empreses del sector o amb un nombre de socis que representin més del 75% de la facturació del sector a Catalunya.

En tots els casos, els socis s’han de trobar al corrent de pagament de les quotes.

 1. Àmbit territorial: Tenir establiment operatiu a Catalunya i un àmbit d’actuació de com a mínim el territori català, establerta als seus estatuts.
 2. Estar al corrent de les obligacions fiscals i la Seguretat Social i no tenir deutes amb la Generalitat.
 3. Objectiu: El foment de la internacionalització ha de formar part d’un dels principis generals dels estatuts i/o estratègia d’actuació de l’agent. L’entitat ha de comptar amb un Pla d'Actuacions d’àmbit internacional (de caràcter anual) que caldrà presentar a ACCIÓ.
 4. Experiència: Desenvolupament d’activitats i serveis en l’àmbit de la internacionalització i el comerç exterior amb una experiència mínima de 5 anys demostrada per la Memòria Anual.
 5. Pressupost: Comptar amb un pressupost anual dedicat al Pla d'Actuacions mencionat anteriorment.

 

2) Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització:

 1. Tipologia: Entitats sense ànim de lucre integrades per empreses i/o professionals amb estructura professionalitzada.
 2. Àmbit territorial: Tenir establiment operatiu a Catalunya
 3. Estar al corrent de les obligacions fiscals i Seguretat Social i no tenir deutes amb la Generalitat.
 4. Experiència: mínim 5 anys desenvolupant activitats i serveis en l’àmbit de la internacionalització i el comerç exterior.
 5. Personal: Comptar amb un equip específic dedicat a l’assessorament en comerç internacional en nòmina o amb una relació documentada d’un mínim de 450 hores facturades durant el darrer any a la presentació de la sol·licitud. Per a les entitats de comarques d’àmbit metropolità s’exigirà un mínim de 4 professionals, i un mínim de 2 per a les de la resta del territori.
  • Requisits personal en nòmina: Els professionals han de comptar amb un interlocutor identificat com a responsable operatiu del Pla d'Actuacions Internacionals, i amb un perfil d’expert públic a LinkedIn que compleixi el que es detalla a continuació:
   • Titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer i formació específica de 2on o 3er cicle en comerç internacional o com a mínim haver realitzat 100 hores lectives en comerç internacional.
   • Mínim 5 anys d'experiència professional en l'àmbit del comerç internacional.
   • La formació anterior és substituïble, en cas de no tenir-se, per una experiència professional demostrable d’almenys 10 anys en comerç internacional.
  • Requisits personal extern: Tot el personal extern cal que sigui assessor acreditat per ACCIÓ en base a la resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol, i posteriors que resultin vigents.

3) Entitats de formació:

 1. Tipologia: Entitats que desenvolupin ensenyament superior reglat de grau universitari, formació professional reglada o per l’ocupació (reglada).
 2. Àmbit territorial: Tenir establiment operatiu a Catalunya.
 3. Estar al corrent de les obligacions fiscals i Seguretat Social i no tenir deutes amb la Generalitat.
 4. Objectiu: Oferir formació reglada de 2on o 3er cicle o per l’ocupació (especialitzada en comerç internacional) de 100 o més hores o crèdits de mínim de 100 hores lectives (dins dels estudis reglats en comerç internacional o relacions econòmiques internacionals).
 5. Experiència: Desenvolupament d’activitats formatives en l’àmbit de la internacionalització i el comerç exterior amb l’expedició de titulació de grau de 2on o 3er cicle o Certificats de Professionalitat (CPs) en l’àmbit internacional.

4) Entitats financeres:

 1. Tipologia: Entitats financeres públiques i/o privades.
 2. Àmbit territorial: Tenir establiment operatiu a Catalunya i un àmbit d’actuació de com a mínim el territori català.
 3. Estar al corrent de les obligacions fiscals i Seguretat Social i no tenir deutes amb la Generalitat.
 4. Objectiu: El foment de la internacionalització ha de formar part d’un dels principis generals dels estatuts i/o estratègia d’actuació.
 5. Experiència: Disposar d’un catàleg de productes i serveis financers i no financers específics en l’àmbit de la internacionalització i el comerç exterior o oficines de representació o convenis amb entitats financeres en destí, que puguin oferir serveis a empreses catalanes en aquests mercats de destí
No hi ha taxes associades a aquest tràmit