• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Actualització inicial d'una activitat existent amb risc d'accident greu de nivell alt

Comunicar el canvi substancial de l'activitat per canvis en l'Annex I de la Directiva Seveso III, amb canvi d'afectació

Comunicar el canvi substancial de l'activitat per canvis en l'Annex I de la Directiva Seveso III, amb canvi d'afectació 8908 - Canvis substancials per causes externes a l’activitat d’un establiment amb risc d’accident greu Departament d'Empresa i Coneixement

El previst a la Directiva.

La presentació dels documents AR i IBA requereix el pagament d'una taxa en concepte d'avaluació

 
  • Accident greu: qualsevol succés, com una emissió en forma de fuga o abocament, incendi o explosió importants, que sigui conseqüència d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al que sigui d'aplicació de la Directiva 2012/18/UE , que suposi una situació de risc greu, immediat o diferit, per a les persones, els béns i el medi ambient, bé sigui a l'interior o a l'exterior de l'establiment i on estiguin implicades una o vàries substàncies perilloses.
  • Substància perillosa: Les substàncies, barreges o preparats enumerats a la part 1 de l'Annex I o que compleixin els criteris establerts a la part 2 de l'Annex I de la Directiva 2012/18/UE i les seves modificacions posteriors i que estiguin presents en forma de matèria primera, productes, subproductes, residus o productes que es troben entremig, inclosos aquells dels quals es pugui pensar justificadament que podrien generar-se en cas d'accident.
  • Nivell alt: nivell de risc en  establiments amb presència de substàncies o categoríes de substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades a la Directiva 2012/18/UE i les seves modificacions posteriors.