• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2020)

Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2015)

Acrònim: TDCAT

Inici termini: 20/05/2015

Fi termini: 22/06/2015

Més informació: Laura Parellada lparellada@gencat.cat

Objecte

Atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s'hagin defensat durant 2014, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.

S'entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos següents:

a) Tesis íntegrament escrites en català.

b) Tesis desenvolupades amb l'obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i en una altra llengua oficial de la Unió Europea.

c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions en què les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrits en català.

Sol·licitants

A les persones que hagin defensat la tesi durant l'any 2014, que hagin obtingut el títol de doctor/a en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l'Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català.

Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte d'aquest ajut s'hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2015.

Import

L’import de l’ajut és com a màxim de 500€. En qualsevol cas, l'import total destinat es dividirà entre les persones beneficiàries (prorrateig).

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins al 22 de juny de 2015.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de portal de Tràmits Gencat.

Resolució

El termini legal màxim per a la resolució és de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de presentació de sol·licituds.

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci administratiu.