Programa d'ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis (Ajuts PREE)

22257 - 22257_PREE_Programa_ajuts_rehabilitacio_energetica_edificis Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis que incorporin aquestes tipologies d'actuació:

 • Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. ​
 • Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària. ​
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.​
  • Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d'ajuts d'estat, per a la realització d'inversions destinades a mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​
Llegiu-ne més

Destinataris últims dels ajuts (residència fiscal a Espanya): 

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d'edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. ​
 • Les comunitats o agrupacions de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal). ​
 • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació.​
 • Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d'actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. ​
 • Les Comunitats locals d'energia, les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.​
Què necessiteu fer?

Data actualització  02.11.2020