• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Acreditació de mentors en el marc d’Startup Catalonia d’ACCIÓ per a l’any 2019

Sol·licitar l'acreditació

Sol·licitar l'acreditació 21154 - 21154_Acreditació de mentors en el marc d’Startup Catalonia d’ACCIÓ per a l’any 2019 Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 18 de juny des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’aportar, juntament amb el formulari de sol·licitud d’acreditació, la documentació següent:

  1. a) Currículum Vitae, que especifiqui, com a mínim, la formació i experiència.
  2. b) Presentar la Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits descrits a l’apartat 1.2 del present Annex disponible a la web d’ACCIÓ.

En cas que la documentació superi els 5MB, s’obrirà automàticament, un cop s’hagi tramès la sol·licitud, un espai i es disposarà de 24 hores per enviar la documentació necessària.

En el cas que algun dels documents sol·licitats ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s’especifiqui de quin/s document/s es tracta, la data en què es van presentar a ACCIÓ, i s’hi faci constar que continua essent vigent. En el cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’ha de presentar necessàriament la nova documentació.

a) Disposar d’una titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer.

- En casos excepcionals ACCIÓ podrà acceptar candidatures de persones que no tinguin titulació universitària oficial però que presentin un currículum i experiència professional extraordinaris, que les faci del tot aptes per poder exercir la funció de mentor. La concurrència d'aquestes circumstàncies en el candidat serà avaluada per la Comissió d'avaluació, i la decisió d'acreditació, si s'escau, serà degudament motivada.

b) Ser treballador/a per compte propi o compte aliè.

c) Disposar de perfil públic a Linkedin, que pugui ser consultat sense necessitat d’estar registrat a la plataforma.

d) ) No ser o no haver estat CEO d'Startups que hagin participat en algun programa d'Startup Catalonia en el darrer any.

e) Tenir experiència demostrable com a emprenedor i/o en direcció empresarial. En aquest sentit, cal complir, com a mínim, amb un dels següents requisits:


1. Ser o haver estat soci fundador d'una startup (s’entén startup el què es considera com a criteri per a formar part de l’startup Hub (http://startupshub.catalonia.com/ ), durant un mínim de 3 anys i que hagi tingut un mínim de 8 treballadors.


2. Ser o haver estat CEO o formar part de l’equip directiu (C-Level) d'una startup, que hagi tingut un mínim de 8 treballadors, durant un mínim de 3 anys


3. Haver format part de l'equip directiu (C-Level) d'una gran empresa o multinacional, ocupant càrrecs de Direcció durant un mínim de 5 anys. Excepcionalment, i per mentors del sector de la biotecnologia i ciències de la vida, es considerarà també càrrecs de Direcció Inter mitjos en empreses de qualsevol mida, sempre i quan siguin d’aquest àmbit.

f) Poder-se classificar en un dels tres sectors en els què agrupem l’experiència dels mentors, amb un mínim d’experiència demostrable de 5 anys en aquest àmbit:
1. Mentor Digital (Ecommerce, Mobile, software, internet, fintech, gaming, cloud, AI, VR/AR, sharing economy, travel    tech&lesiure, cibersecurity).
2. Mentor Industrial (Industria 4.0, Smartity, Mobilitat, Robotica, Prodcutivity Tech, IOT, HW and Wearabes, blockchain,  3Dprint, System Integration).
3.  Mentor Health&Tech (Medtech, ehealth, Biotech).

g) Acceptar les condicions de col·laboració del punt 9 de la present resolució i el codi deontològic, que es pot consultar al web d’ACCIÓ.

h) No incórrer en cap de les incompatibilitats detallades al punt 1.1 del present Annex.

  • a) Estar acreditat com a assessor vigent en el marc dels Programes d’ACCIÓ
    b) Mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO.
    c) Dedicar-se professionalment a la consultoria d'empreses (sense perjudici que tinguin entitats que ofereixin assessorament) del perfil dels programes Startup Catalonia.

Els sol·licitants confirmaran el compliment d'aquests requisits a través del formulari de sol·licitud d'acreditació de mentors.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Condicions de col·laboració, drets i obligacions dels mentors:


Els mentors donen suport en la implementació dels programes d’Startup Catalonia d’ACCIÓ que ho requereixin, en funció de la metodologia i les bases establertes en cada programa degudament publicades per ACCIÓ. En especial, i sens perjudici de les obligacions que ACCIÓ pugui establir per a cadascun dels programes d’Startup Catalonia d’ACCIÓ en concret, els assessors acreditats per ACCIÓ:

- Aporten una visió objectiva sobre l'estat de situació de l'empresa en relació a la competència i ajuden a identificar les actuacions clau i oportunitats per millorar els resultats de l'empresa.
- Transfereixen eines que ajuden a millorar la gestió diària de l'empresa.
- Ajuden a complir els objectius de creixement fixats a l'inici del Programa i a la implementació d'accions per a assolir-los.
- Actuen d'enllaç entre l'empresa i els coordinadors d'Startup Catalonia d’ACCIÓ i garanteixen l'aplicació de la metodologia dels Programes.

La relació contractual s’establirà únicament entre l'empresa i el mentor que aquesta triï, sense que existeixi cap tipus de vinculació contractual entre ACCIÓ i l’empresa i/o el mentor. L’empresa podrà seleccionar el mentor que desitgi del llistat d’acreditats per ACCIÓ, el qual estarà disponible a la pàgina web: http://www.accio.gencat.cat/ca/. L’empresa tindrà accés a l’adreça LinkedIn de tots els mentors, d’on podrà obtenir més informació professional de cada perfil.

El mentor fixarà amb les start-ups del programa uns objectius de creixement, en farà el seguiment i ha de ser capaç de reorientar-les i donar resposta a les necessitats que vagin plantejant.


L’acreditació de mentor per part d’ACCIÓ no garanteix la participació del mentor en els diferents programes d’ACCIÓ ni la selecció per part de les empreses participants en els programes d’ACCIÓ. El seguiment de la participació i col·laboració de l’assessor es fa de forma descentralitzada des de cada programa d’ACCIÓ.

Observacions:


NOVETAT: Aquesta convocatòria es tramita amb un nou aplicatiu, per tant el procediment canvia respecte a les anteriors convocatòries.


En relació amb totes les notificacions del procediment d’acreditació, és recomanable clicar l’apartat del formulari on s’indica que es volen rebre avisos sobre la tramitació de la sol·licitud. D’aquesta manera, es rebrà un avís a l'adreça que el sol·licitant hagi facilitat al Formulari de sol·licitud d'acreditació quan es generen notificacions a la Seu electrònica, sens perjudici que la manca d'aquest avís no impedeixi la plena validesa de la notificació.
La notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.
Aquesta notificació per mitjans electrònics s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.

 

Seguiment i control


ACCIÓ podrà, mitjançant els mecanismes d’inspecció i de control que consideri convenients, realitzar mostreigs de les sol·licituds presentades, al llarg de tot el període de vigència de l’acreditació, i verificar la informació aportada pels sol·licitants.


Política de comunicació i protecció de dades

 

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, en quant a responsable del tractament de les mateixes, l’informa que les seves dades seran recollides amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d’acreditació així com per oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa que aquesta entitat ofereix. L’informem també que les seves dades podran ser objecte de cessió a d’altres entitats amb l’única finalitat de poder complir amb la seva sol·licitud. ACCIÓ l’informa que té subscrits acords de confidencialitat i privacitat conforme la normativa de protecció de dades amb aquestes terceres entitats, així com amb els proveïdors de serveis que suporten la gestió de la seva sol·licitud. ACCIÓ l’informa també que vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat, amb la referència “protecció de dades” o enviant un escrit a la nostra adreça postal, Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona.
Per més informació sobre el tractament de les seves dades pot dirigir-se al següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/ca/avis-legal/.
Així mateix, els sol·licitants donen el seu consentiment, de manera expressa, en els termes establerts per la llei, a la publicació de les dades al web d’ACCIÓ. En un sentit no restrictiu aquestes dades podran incloure: nom i cognoms, web, adreça electrònica o de LinkedIn, entre d’altres.
Les persones acreditades han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes en la normativa vigent. Establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d’aquesta resolució. En especial s’adoptaran les mesures adients per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

Responsabilitats

ACCIÓ no assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels mentors acreditats, ni pels danys que els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers, essent responsables els mentors acreditats per les seves actuacions professionals.