• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Programa per a la reactivació de la moda catalana.

Sol·licitar la subvenció

Sol·licitar la subvenció 20570 - 20570-Subvencions per a la internacionalització de la moda - 2018 Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Cal que signeu el formulari principal amb un dels certificats digitals admesos.

ATENCIÓ! Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. 

El termini per presentar les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria restarà oberta  fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de Març i Abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació  de comerços i millora comercial dels establiments.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Tipologia d’accions subvencionables

Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa un increment del volum de negoci i que l’ajudi a reactivar la fabricació i oferta de productes de moda així com l’estimulació de la demanda, a través de la promoció i comercialització de productes de moda.

 

Quantia de la subvenció

Fins el 100 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.

 

Despeses subvencionables 

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers compres de producte i matèria primera, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de:

  • Sous i salaris
  • Subministres
  • Amortitzacions i rentings
  • Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, dietes, hotels, etc
  • Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

­

 

Criteris de valoració 

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta línia serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a 31 de desembre del 2020 o fins a l'exhauriment del pressupost.