• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Fons europeus per a projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20270 - 20270-Fons europeus per a projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D Departament d'Empresa i Coneixement

El termini de presentació de sol·licituds és de 17 d'abril a 17 de juny de 2019 ambdós inclosos.

Les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents:

a) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases reguladores, en especial la tresoreria necessària per poder assumir el pagament de la despesa imputable al projecte i que generarà el dret a rebre el cofinançament FEDER.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i també de les obligacions amb la Seguretat Social.

c) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial.

e) No haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat l’import dels quals, sumat al cofinançament FEDER previst, superi l’import de la despesa subvencionable imputable a les activitats incloses en les sol·licituds d’ajut vinculades a aquestes bases.

f) En compliment dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, l'entitat beneficiària ha d'estar en condicions de poder atendre els usuaris en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. I també ha de tenir, almenys en català, la senyalització, els rètols i els cartells d'informació de caràcter fix, adreçats tant als usuaris com a les persones que hi treballen, així com els documents d'oferta de serveis.

g) Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

h) En el supòsit que l'entitat tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

i) Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

j) En cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els seus estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

k) En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat de Fundacions.

l) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries, de conformitat amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. En el cas de les empreses de més de 250 persones treballadores han d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

m) Que l’entitat disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial Decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

L’acreditació d’aquests requisits es farà mitjançant la declaració responsable que forma part de la sol·licitud telemàtica.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

La depesa subvencionable del projecte ha de ser d’entre 1.000.000,00 (un milió) d’euros, com a mínim, i 12.000.000,00 (dotze milions) d’euros, com a màxim. Així mateix, les despeses subvencionables de les propostes, excloses les despeses del primer equipament científic, hauran de tenir un import mínim d’1.000.000,00 (un milió) d’euros. L'import del cofinançament serà el 50% de la despesa subvencionable acceptada d’acord amb els criteris establerts, que anirà a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) d’acord amb la normativa específica d’aplicació.

Es consideraran despeses subvencionables aquelles que estiguin directament relacionades amb l’execució del projecte objecte de la convocatòria, que s’hagin compromès en el període d’execució i estiguin realment pagades o es puguin justificar adequadament com a màxim en el moment de la justificació de l’ajut. Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència recollits a la normativa aplicable.