Sol·licitar l'ajut 21498 - 10-21498 - Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Termini de presentació de sol·licituds: del dia 19 de desembre de 2018 fins a les 14:00:00h (hora local Barcelona) del dia 18 de febrer de 2019.

La sol·licitud de l’ajut no es considerarà presentada fins que no es presenti i signi l’operació a SIFECAT1420

Les xarxes d’+R+D+I han d’estar integrades per un mínim de cinc grups de recerca de, com a mínim, tres entitats participants diferents i una entitat coordinadora.

Les entitats tindran la consideració d’entitat coordinadora o entitat participant, d’acord amb la definició següent:

a) Entitat coordiandora: Poden ser entitats coordinadores les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

L’entitat coordinadora podrà imputar els costos que generin les activitat inherents al programa de valorització i transferència i els costos indirectes.

b) Entitat participant: És aquella que forma part d’una xarxa d’R+D+I i que no actua com a entitat coordinadora.

Els grups de recerca d’aquestes entitats participen en el programa de valorització i transferència i podran dur a terme activitats en el marc d’aquest programa, però en cap cas podran generar despesa subvencionable a càrrec de la pròpia entitat. Només seran subvencionables les despeses imputades directament per l’entitat coordinadora.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.