Ajuts per a xarxes d’R+D+I 2018

21498 - 10-21498 - Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca Departament de Recerca i Universitats empresaiocupacio

Ajuts per a xarxes d’R+D+I per a dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca

Regular la concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva per finançar programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca cap al sector productiu administrats per entitats coordinadores de xarxes d’R+D+I.

Amb aquest ajut es vol potenciar la col·laboració dels grups de recerca de diferents entitats que, per les temàtiques de la seva recerca, tingui reptes i objectius comuns d’interès econòmic i social i es puguin aplegar en xarxes d’R+D+I.

Les xarxes d’R+D+I han d’impulsar la col·laboració de grups de recerca de diverses institucions entre elles i amb empreses de sectors econòmics interessats potenciant la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat.

Llegiu-ne més

Contacte:

 - Víctor Linares (victor.linares@gencat.cat)
 - Nadal Bayà (nbaya@gencat.cat)

Aquest ajut és cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Resolució: Un cop transcorreguts 6 mesos des de la resolució de la convocatòria, l’enllaç de l’e-tauler ja no estarà disponible. Podreu consultar la relació de persones beneficiàries al portal de transparència. 

Els grups de recerca que integrin la xarxa han de pertànyer a universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de recerca i d’altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitat d’R+D+I. Totes les entitats participants i l’entitat coordinadora han de tenir establiment operatiu a Catalunya.

També s’hi poden adherir empreses, associacions d’empreses i altres entitats d’especial rellevància en el sector productiu, però no seran considerades entitats participants.

L’entitat coordinadora de cada xarxa d’R+D+I tindrà la consideració d’entitat beneficiària i actuarà com a interlocutor únic davant de l’AGAUR i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Poden ser entitats coordinadores les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

També ho podran ser les entitats sense ànim de lucre que estiguin creades o participades majoritàriament per les universitats, d’acord amb l’article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, quan exerceixin les funcions pròpies de transferència i valorització.

Què necessiteu fer?

Data actualització  14.09.2018