• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l'any 2018. Modalitat A. Ajuts Llavor

Ajuts per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu (LLAVOR 2014)

FEDER

 

 

 

 

Acrònim: LLAVOR 2014

Inici termini:13/01/2015

Fi termini:11/02/2015

Més informació:  Nadal Bayà i Fons (nbaya@gencat.cat)

Data màxima de presentació de sol·licituds: 11/02/2015

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és el finançament de projectes d’innovació que es trobin en les fases inicials dins l’escala de maduresa tecnològica per a la valorització de coneixement amb potencial d’incorporació al sector productiu. Els projectes han d’estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips), i a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte, entre d’altres.

Així mateix, l’ajut inclou un pla de formació orientat al desenvolupament de projectes innovadors que reforçarà el procés de treball en equip i serà conduït per la UC Berkeley. El seguiment d’aquest pla permet obtenir un certificat en emprenedoria.

Paral·lelament, l’FCRI coordinarà un pla de formació local que, juntament amb la participació dels mentors empresarials, haurà d’ajudar els equips de recerca a fer un salt qualitatiu en l’estratègia de valorització del seu coneixement o tecnologia i a adquirir noves capacitats i habilitats útils per a desenvolupaments posteriors.

Beneficiaris

Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

Les entitats participants han de ser propietàries o copropietàries del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar.

Requisits

Els equips de recerca participants han de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar.
Els equips de recerca que presentin els seus projectes han de tenir, com a mínim, la composició següent:

- Un científic sènior: aquesta persona és la responsable del projecte a efectes de la convocatòria. El perfil correspon a persones líders en el seu camp i en l’entorn acadèmic i científic. Al mateix temps, es requereixen perfils realment motivats pel canvi cultural que es proposa, el qual han de liderar dins l’equip i l’entitat. La persona que actuï com a científic sènior:

  • Ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora.
  • Ha de tenir-hi dedicació completa i estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de la universitat o del centre participant.
- Un científic júnior: un investigador jove, prioritàriament del mateix grup de recerca que el científic sènior. Ha d’estar familiaritzat amb la tecnologia o el coneixement, però, sobretot, ha d’identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional. La persona que actuï de científic júnior ha d’estar en fase predoctoral o postdoctoral.

Un cop seleccionats els projectes, es formaran els equips LLAVOR incorporant-hi un tercer membre, que ha d’actuar com a mentor de l’equip de recerca. Els equips de recerca han de presentar a la sol·licitud un o més candidats a mentor empresarial, amb la disponibilitat adequada per poder participar a les reunions previstes a l’actuació i amb la capacitat tècnica suficient. La valoració del mentor o mentors proposats s’ha de fer a partir d’una breu descripció del currículum professional i de l’aportació d’una carta de suport a la proposta, que es pot adjuntar a la documentació prevista. La persona que actuï com a mentor ha de tenir el perfil que s’indica a continuació:

- Ha de ser un responsable empresarial o directiu sènior, una persona del sector productiu receptiva respecte de l’objectiu del projecte. Cal que tingui un perfil amb experiència contrastada, una visió transversal del sector i que estigui motivat per la iniciativa. Si és possible, ha de ser una persona vinculada a departaments d’innovació, desenvolupament de negoci o llicències, i que vegi l’actuació com una oportunitat per fer atractiva per al mercat una tecnologia o coneixement que es consideri d’un alt valor afegit.

  • No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l'equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d'assessorament reconeguda.
  • El mntor empresarial que acompanyi cada projecte seleccionat serà triat d'entre les persones proposades per l'equip de recerca i supervisat per l'FCRI per determinar-ne la idoneïtat en funció de les activitats previstes.

Durada

Els projectes tenen una durada de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de la data d’acceptació de l’ajut per part del beneficiari.

Import de l'ajut

L’import global de cada ajut als projectes LLAVOR és de 25.000,00 (vint-i-cinc mil) euros. L’import de l’ajut per projecte és de 20.000,00 (vint mil) euros. A aquesta quantitat cal afegir 4.000,00 (quatre mil) euros per projecte en concepte de despeses vinculades a l’estada a la UC Berkeley, que s’aportaran a les entitats beneficiàries, i 1.000,00 (mil) euros per projecte en concepte de formació, que es faran efectius directament a l’FCRI.

Justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de justificar l'execució efectiva del projecte durant els tres mesos posteriors a la finalització del període d'implementació mitjançant els models normalitzats.

La documentació que cal adjuntar és la següent:
a) Una memòria tècnica del projecte, segons el model normalitzat, signada per la persona responsable de projecte i per la persona representant legal de l'entitat beneficiària. La memòria tècnica ha d'incloure l'anàlisi de viabilitat legal, comercial i tecnològica prevista i el pla d'acció de cara a l'execució de la prova de concepte.
b) Certificació de la gerència o de la persona responsable econòmica de la institució que l'import atorgat s'ha incorporat en els seus pressupostos i que l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit. Al certificat s'ha d'adjuntar una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i s'hi ha d'identificar el creditor i el document, el seu import, la data d'emissió i la data de pagament.
c) Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.

Tenint en compte que els ajuts que preveu aquesta Resolució poden ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020, l'AGAUR podrà sol·licitar als beneficiaris la presentació o complementació d'altres documents necessaris per procedir a la justificació dels ajuts.