• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2019. Modalitat B. Ajuts Producte

Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l'any 2016. Modalitat B. Ajuts Producte

FEDER
 

 

 

 

Més informació:  Juan Antonio Bermejo (juan.antonio@gencat.cat)

Termini presentació sol·licituds: del 22/10/2016 al 21/11/2016 (ambdós inclosos)

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és finançar projectes destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generats per equips de recerca de Catalunya.

Els projectes objecte d’aquestes bases han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l’escala de maduresa tecnològica[1] i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte, en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.

[1] Les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3 fins a 7 de l’escala de maduresa tecnològica, technology readiness level (TRL), segons el document inclòs al programa de treball de la Comissió Europea Horitzó 2020 [Decisió C (2014) 4995, de 22 de juliol 2014]: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf>.

Beneficiaris

Es poden beneficiar d’aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya, on han de dur a terme tota o part de l’activitat de recerca.

Els projectes objecte d’aquests ajuts poden ser de caràcter individual o col·laboratiu, en funció de si hi participa una o més institucions. En tot cas, el pagament es fa sempre a la institució a la qual pertany el responsable de la sol·licitud. La relació entre els participants en un projecte col·laboratiu s’ha de formalitzar mitjançant un conveni signat entre les parts.

Les entitats han de ser propietàries o copropietàries dels resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquests ajuts. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

Requisits

Els equips de recerca participants han de ser responsables de la generació i l’obtenció de prototipus i la valorització i transferència dels resultats.Els equips de recerca han d’estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:
  1. El Científic Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de la universitat o del centre participant i tenir-hi dedicació completa.
  2. El Científic Emprenedor ha d'estar en fase predoctoral o postdoctoral.
El Mentor Empresarial, que s’ha d’incorporar a l’equip de recerca un cop triats els projectes per formar l’equip Llavor, ha de complir els requisits següents:
  • No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l'equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d'assessorament reconeguda.
  • No pot rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d'aquesta activitat.

Durada

Els projectes han de ser executats en un termini de 18 mesos, comptats a partir de l'endemà de la data d'acceptació de l'ajut per part de l'entitat beneficiària.

Import de l'ajut

L'import de cada ajut als projectes PRODUCTE és d'un màxim de 100.000,00 €, dels quals el 50% va a càrrec dels fons FEDER i ha de ser avançats amb càrrec al pressupost de l'AGAUR assignat a la convocatòria. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.