• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2020. Modalitat B. Ajuts Producte

Ajuts destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya (PRODUCTE 2014)

FEDER

 

 

 

 

 

Acrònim: PRODUCTE 2014

Inici termini:13/01/2015

Fi termini:11/02/2015

Més informació:  Nadal Bayà i Fons (nbaya@gencat.cat)

Data màxima de presentació de sol·licituds: 11/02/2015

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és el finançament d'ajuts destinats a l'obtenció de prototipus i la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya.

Els projectes objecte d'aquesta convocatòria han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l'escala de maduresa tecnològica i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte, en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d'altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament. 

Beneficiaris

Poden beneficiar-se d'aquesta convocatòria els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

Els projectes objecte d'aquesta convocatòria poden ser de caràcter individual o col·laboratiu, en funció de si hi participa una o més institucions. En tot cas, el pagament es farà sempre a la institució a la qual pertany el responsable de la sol·licitud. La relació entre els participants en un projecte col·laboratiu s'haurà de formalitzar mitjançant un conveni signat entre les parts.

Requisits

Les entitats beneficiàries han de demanar l'ajut a través d'una persona responsable vinculada contractualment a l'entitat sol·licitant, la qual ha d'estar en possessió del títol de doctor/a.

Les entitats han de ser propietàries o copropietàries dels resultats de la investigació que es volen valoritzar mitjançant aquesta convocatòria. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l'entitat sol·licitant. En el cas dels projectes col·laboratius, els diferents centres hauran de consensuar entre ells els acords corresponents als drets de propietat intel·lectual i industrial, i formalitzar-los en el conveni de col·laboració.

Quantia

Els projectes objecte de la convocatòria hauran de tenir un pressupost màxim de 150.000 euros. L’AGAUR aportarà un ajut amb un import màxim per a cada projecte del 50% del cost total, amb una contribució màxima de 50.000 euros. L’entitat beneficiària haurà de cofinançar la resta del cost del projecte.

Si s’aprova el cofinançament comunitari, les entitats beneficiàries podran recuperar fins al 50% del cost elegible del projecte mitjançant el FEDER, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.

Acceptació de l'ajut

Els adjudicataris proposats han de formalitzar l'acceptació de l'ajut en el termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona responsable del projecte i per la persona amb capacitat de representació legal de la institució, en el qual s'han de comprometre a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores d'aquesta convocatòria i d'acord amb les bases generals de l'AGAUR vigents.

Juntament amb el document d'acceptació cal aportar la documentació següent:
a) Calendari definitiu del projecte, ajustat al període real a partir de la concessió de l'ajut.
b) Distribució del pressupost del projecte, d'acord amb l'import concedit i seguint el model facilitat per l'AGAUR.
c) Els acords corresponents als drets de propietat intel·lectual i industrial.
d) Còpia de l'escriptura de constitució de l'entitat beneficiària i dels seus Estatuts.
e) Còpia del document d'identificació del representant legal de l'entitat beneficiària i document acreditatiu dels poders.
f) En el cas dels projectes col·laboratius, l'acceptació haurà d'estar signada per totes les parts. En cas que l'atorgament de l'ajut sigui inferior al que s'ha sol·licitat i al que hi ha establert al conveni, l'acceptació també haurà de redefinir, si escau, la distribució de tasques i el pressupost que aplicarà cada part.

Justificació

Els beneficiaris dels ajuts han de justificar l'execució efectiva del projecte durant els tres mesos posteriors a la finalització del període d'implementació del projecte mitjançant els models normalitzats.

La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR, o d'acord amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La documentació que cal adjuntar és la següent:
a) Memòria justificativa, segons el model normalitzat, del projecte efectuat, signada per l'investigador o la investigadora responsable amb el vistiplau del representant legal de l'entitat. Aquesta memòria ha de justificar el compliment de les condicions imposades en l'atorgament de la subvenció, i ha d'indicar les activitats efectuades i els resultats obtinguts. S'ha d'adjuntar també en format electrònic.
b) Certificació de la gerència o de la persona responsable econòmica de la institució que l'import atorgat s'ha incorporat en els seus pressupostos i que l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit. Al certificat s'ha d'adjuntar una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, en què s'ha d'identificar el creditor i el document, el seu import, la data d'emissió i la data de pagament.
c) Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.