Preguntes sobre les persones beneficiàries

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), excepte les activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials i 
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i 
 • que  la continuïn exercint en l’actualitat, i 
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:  
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
   S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. 
   En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.

  • Que apliquin el  règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.

  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Si no es té clar el CNAE de les activitats que es porten a terme, podeu accedir al cercador d'activitats que ofereix l'AEAT.

D'acord amb les bases d'aquests ajuts, s'inclou tot el sector privat. Per tant, les activitats que es portin a terme han d'estar classificades dins de la CNAE, a excepció de les activitats que es desenvolupin en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials 

 Sí, tot i que l’activitat inclosa en els CNAE que l’Ordre inclou no sigui la principal.

No. Les persones empresàries o professionals, entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d’inscripció prèvia en el marc de l’Ordre ECO/127/2021 i complien amb els requisits no cal que tornin a fer el tràmit d'inscripció prèvia. 

Les seves sol·licituds ja s'estan cursant. Si torneu a fer la inscripció, aquesta segona sol·licitud us serà denegada

Sí. Si vau fer el tràmit d’inscripció prèvia al juny malgrat no reunir els requisits, aquella sol·licitud us serà denegada. Haureu de fer una nova inscripció prèvia en el tràmit actual que us serà aprovada si compliu els requisits de la present ordre reguladora.

No obstant, si l’únic requisit que no complíeu era que el CNAE al qual pertanyeu no estava inclòs a l’annex de l’Ordre ECO/127/2021, no caldrà que us torneu a inscriure, se us inscriurà directament en aquesta segona inscripció prèvia, i quedareu inscrits automàticament, sens perjudici de la comprovació de la resta de requisits establerts als efectes de poder esdevenir beneficiari de l'ajut

No, no cal. Tots aquells empresaris o professionals i empreses que van presentar sol·licitud d'inscripció prèvia però que el CNAE al qual pertanyen no estava inclòs a l’annex de l’Ordre ECO/127/2021, se’ls inscriurà directament en aquesta segona inscripció prèvia, i quedaran inscrits automàticament, sens perjudici de la comprovació de la resta de requisits establerts als efectes de poder esdevenir beneficiari de l'ajut.

Aquest tipus d'entitats hauran de fer constar el CNAE que correspon a la formació de la Unió Temporal de Treball o l'Agrupació d’Interès Econòmic.

A grans trets les activitats que poden fer operacions no subjectes o exemptes d'IVA poden ser, per exemple: dentistes, metges o veterinaris.

Pel que fa a aquests ajuts, també es pot entendre que s'inclouen en aquest grup aquelles persones contribuents que apliquen el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA, com podrien ser comerços minoristes com fruiteries, forners, merceries, etc.

 

Sí, els treballadors autònoms del règim agrari poden inscriure's.

Les societats civils es consideren entitats en règim d’atribució de rendes. En conseqüència, si disposen de dos autònoms societaris aquests hauran d’optar per demanar l’ajut/per inscriure’s en qualitat d’autònom o bé, com a societat civil i en aquest cas en única sol·licitud.

En tot cas han de tenir deutes i aquests han d’haver meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Sí, però haurà d’optar per demanar l’ajut/per inscriure’s en qualitat d’autònom o bé, com a societat.

En tot cas han de tenir deutes i aquests han d’haver meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Atès que han d’optar per demanar l’ajut/per inscriure’s en qualitat d’autònom o bé, com a societat i en aquest cas en única sol·licitud, caldrà que es posin d’acord per a efectuar la inscripció prèvia i evitar duplicitats o altres situacions. En definitiva, només poden presentar una sol·licitud ja sigui com a persona treballadora autònoma o com a societat.

En tot cas han de tenir deutes i aquests han d’haver meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Ha de complir els requisits establerts i a aquests efectes cal, entre d’altres,que un de les activitats estigui inclosa en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), excepte les activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials i que tinguin deutes pendents de pagament i aquests han d’haver meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Sí, sempre que es reuneixin els requisits establerts per a ser beneficiari d’aquesta línia d’ajuts.

En tot cas han de tenir deutes i aquests han d’haver meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

D'acord amb el Reial decret llei 5,2022 de 12 de març, en el cas d’empreses, professionals o entitats amb un volum d’operacions en el 2020 inferior o igual a 10 milions d’euros i que no apliquin el règim de grups en l’Impost de Societats han de demanar l’ajut a Catalunya si tenen el seu domicili fiscal a Catalunya.

En el cas de grups i d’empreses, professionals o entitats amb un volum d’operacions en el 2020 superiors a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’una comunitat autònoma, podran sol·licitar l’ajut en tots els territoris on operin. Als efectes d’aquests ajuts, s’entén que s’opera a Catalunya quan es té treballadors amb domicili fiscal a Catalunya.

No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre, aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, 

 1. Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019
 2. Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable  inferior a 4.000 euros
 3. Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.
 4. Els qui tinguin ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixes d’acord amb el Marc Nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.