Impacte gràfic Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Formulari de contacte

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Informació bàsica de protecció de dades relativa al tractament "Expedients administratius de la Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca".

Responsable del tractament: Direcció General de Planificació en l'àmbit d'Universitats i Recerca.

Finalitat: La finalitat és tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial i impulsar i resoldre qüestions objecte dels expedients i les consultes rebudes en l'àmbit competencial. Gestió dels documents que integren els expedients administratius de la Direcció General de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca.

Legitimació: A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: exercici de poders públics, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i amb la resta de la normativa aplicable en la matèria.

Destinataris: les vostres dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.

Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades personals facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos i a sol·licitar-ne la limitació del tractament en els supòsits previstos per la normativa vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.