• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Instal·lacions autoconsumidores abans de la publicació del RD 244/2019

Compliment de la Disposició Transitòria primera del Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril

Els titulars o els representants de les instal·lacions existents que s’hagin legalitzat sota normatives anteriors específiques d’autoconsum (RD 900 o RD 1699) o sota altres normatives anteriors no específiques d’autoconsum (RD 413 i anteriors)  hauran de comunicar a l’òrgan competent en matèria d’energia de la Generalitat la seva condició d’instal·lació d’autoconsum el més aviat possible.

A aquest efecte hi ha un tràmit específic d'adaptació al RD 244, únic per a totes les tecnologies i potències.

Aquest tràmit està disponible a Canal Empresa. Un dels camps que s'ha d'emplenar en el formulari associat al tràmit és el número CAU, per la qual cosa es recomana als titulars o als seus representants que sol·licitin aquest codi al seu distribuïdor.

 

 

Què és el número CAU?

Codi d'Autoconsum (CAU): el CAU és un codi que identifica unívocament a la instal·lació d'autoconsum i que relaciona tots els punts de consum i de generació associats a aquesta.

El distribuïdor elèctric és l'encarregat de generar i proporcionar aquest codi d'autoconsum.

En el procés d'alta de noves instal·lacions d'autoconsum sense excedents i aquelles amb excedents de menys de 15 kW en sòl urbanitzat, l'instal·lador o el titular sol·licitarà al distribuïdor, amb caràcter previ a presentar les dades per a la tramitació, el codi CAU (de la mateixa manera que haurà sol·licitar el CUPS i el CIL, si procedeix).

Per a la resta d'instal·lacions, el CAU el facilitarà el distribuïdor en el tràmit de sol·licitud de permís d'accés i connexió.

 

Si el distribuïdor és Edistribución Redes Digitales (abans Endesa) el codi CAU s'ha de sol·licitar a la bústia de correu ATR-generadores.edistribucion@enel.com

 

 

Data d'actualització:  17.09.2019