• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Administratiu/iva a l’Àrea de Serveis Generals i Documentació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (EMC 217-19)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement necessita cobrir un lloc de treball de la categoria personal administratiu i de suport logístic per donar suport a l’Àrea de Serveis Generals i documentació de l’AGAUR.

Termini: fins el dia 19 de novembre

Descripció del lloc

Lloc de treball: Personal administratiu/va i de suport logístic
Categoria: Personal administratiu i de suport logístic
Nivell: AS7
Import anual brut: 21.775,46€
Jornada: Completa
Horari: 37,5 hores setmanals prestades de dilluns a divendres.
Centre de treball: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Adreça: Passeig Lluís Companys, 23 (*)
Població: Barcelona 08010

Requisits de participació

De conformitat amb l’Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, es tindran en compte prioritàriament les sol·licituds de les persones que acreditin un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i que reuneixin els requisits de titulació i coneixements següents:

 • Titulació acadèmica: Títol de batxillerat, tècnic especialista, títol de formació professional de 2n grau o equivalent.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana: Nivell C de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Si no es presenta cap persona que acrediti un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat, es tindran en compte les sol·licituds de les persones interessades que compleixin amb els requisits de titulació i coneixements especificats en aquest apartat.

Funcions del lloc

 • Donar suport en l’elaboració del manual de procediments dels serveis de manteniment de l’Agència, i realitzar qualsevol altra funció que sigui necessària per a la seva confecció
 • Donar suport en la redacció del protocol de tramitació dels expedients de contractació (obres, subministraments i serveis generals)
 • Donar suport en l’elaboració del pla de millora energètica de l’Agència

Es valorarà

 • Tenir experiència en les funcions pròpies del lloc o similars
 • Tenir coneixements en matèria de contractació administrativa
 • Tenir coneixements del procediment administratiu
 • Tenir coneixements i/o experiència en matèria de redacció de documents administratius
 • Disposar de capacitat d’organització i planificació de les tasques d’habilitats comunicatives ( capacitat de relació amb els usuaris, tan interns com externs), i de capacitat per al treball en equip
 • Tenir coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari (Word, Excel, Power Point i Acces)
 • Tenir coneixements en administració electrònica corporativa ( e-valisa, EACAT, digitalització, signatura electrònica, etc.)
 • Prestar o haver prestat serveis a l’Administració pública

Proposta i durada

 • Contracte laboral temporal per acumulació de tasques
 • Durada: 6 mesos

Presentació de currículums

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta mitjançant un correu electrònic a l’adreça: rrhh.agaur@gencat.cat

Al correu electrònic hi ha de constar a l’apartat assumpte el codi referència AGAUR AS-5/2019, i a l’apartat reservat al text, els cognoms i nom, el NIF, el telèfon de contacte, la titulació acadèmica i el nivell de català. Així mateix s’ha d’adjuntar el currículum personal on hi consti amb la descripció de les tasques realitzades en els diferents llocs ocupats fins el moment.

Data límit presentació sol·licitud: 19/11/2019

El sistema de selecció serà

 • Estudi del CV per valorar aspectes relacionats amb la formació, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Entrevista.

Un cop valorat el currículum, les persones seleccionades seran convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.(**)

Les demandes que no compleixin amb els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d’acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.

Protecció de dades de caràcter personal

Protecció de dadesDe conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu l’informem que les dades personals curriculars facilitades en el marc d’aquesta convocatòria seran objecte de tractament per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) amb la finalitat de gestionar la presentació de la seva sol·licitud per cobrir la plaça especificada a la convocatòria.

Les dades es conservaran mentre la convocatòria estigui oberta i un cop finalitzada es conservaran d’acord amb els terminis establerts a la normativa d’arxius aplicable.

Les seves dades no es cediran a d’altres organitzacions o entitats excepte per obligació legal.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, o exercir el dret a la portabilitat de les seves dades, adreçant un escrit, acompanyat de còpia de document oficial identificatiu, a l’AGAUR a Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona – lopd.agaur@gencat.cat, o al Delegat de Protecció de Dades, Microlab Hard SL, c/ Santiago Rusiñol 8 L 11, 08750, Molins de Rei - lopd@microlabhard.es. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.apdcat.net

(*) Sense perjudici de poder modificar-la dins la mateixa localitat.

(**) En cas de rebre moltes sol·licituds, no es podrà garantir una resposta individualitzada a les persones participants.

La Resolució d’adjudicació de l’oferta de treball serà publicada a la pàgina Web de l’AGAUR i a la plataforma de notificacions electròniques  e-tauler de la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  08.11.2019