• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Tècnic/a superior a l’Àrea d’Internacionalització i Generació del Coneixement de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) (EMC 215-19)

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha de cobrir temporalment un lloc de treball amb les característiques següents

Termini: fins el dia 18 de novembre

Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Tècnic/a superior, categoria 1 grau 1
Àrea: Internacionalització i Generació de Coneixement
Jornada i horari: Ordinària de 37,5 hores setmanals de l’1 d’octubre al 31 de maig amb una tarda a la setmana i de l’1 de juny al 30 de setembre jornada intensiva de 35 hores setmanals.
Salari anual brut: 32.328,77€
Localitat: Barcelona

Requisits de participació

De conformitat amb l’Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, es tindran en compte prioritàriament les sol·licituds de les persones que acreditin un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat i que reuneixin els requisits de titulació i coneixements següents:

 • Titulació requerida: Títol universitari de grau superior o equivalent.
 • Nivell de suficiència de català C1, o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
 • Coneixement oral i escrit en llengua anglesa: Nivell C1 o equivalent segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) acreditat per una entitat d’ensenyament de llengua anglesa reconeguda.

Si no es presenta cap persona que acrediti un vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat, es tindran en compte les sol·licituds de les persones interessades que compleixin amb els requisits de titulació i coneixements especificats en aquest apartat.

Funcions del lloc

En el marc del Projecte d’Inserció Laboral, les funcions a realitzar seran les següents:

 • Liderar projectes: planificant, organitzant, coordinant i controlant els recursos al seu càrrec, seguint la Política de l’Agència, amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament del Projecte, tant en temps com en qualitat i costos.
 • Proposar millores o nous criteris metodològics per al desenvolupament dels projectes assignats.
 • Disseny i, si escau, execució, supervisió i revisió de l’explotació dels resultats dels estudis (catàlegs de variables o categories d’anàlisi) i dels informes resultants .
 • Promoure la divulgació dels projectes o estudis i els seus resultats als diferents agents d’interès: comunitat acadèmica, serveis tècnics d’orientació, agències de qualitat, i qualsevol altre agent de la societat que tingui interès en els projectes assignats.
 • Analitzar i controlar els costos de les activitats realitzades i controlar el pressupost assignat d’acord amb les instruccions.
 • Retre comptes sobre l’estat d’execució dels projectes assignats.
 • Desenvolupar i implementar projectes i estudis d’avaluació del sistema universitari amb la participació d’experts externs.
 • Establir i mantenir mecanismes de comunicació i coordinació amb els diferents agents implicats en la millora de la qualitat: universitats, experts, agències de qualitat, etc.
 • Promoure relacions professionals fluides que facilitin la consecució dels objectius fixats i la construcció d’un entorn laboral positiu i de creixement.
 • Estar actualitzats i proposar innovacions o bones pràctiques que puguin implantar-se a l’àrea i a AQU Catalunya.
 • Qualsevol altra funció que des de la direcció es pogués assignar en el marc del seu nivell de responsabilitats.

Aspectes a valorar

Competències en:

 • Anàlisi i comprensió
 • Creativitat i innovació
 • Orientació a resultats
 • Treball en equip
 • Flexibilitat i adaptabilitat
 • Organització i planificació

Coneixements específics:

 • Valorable doctorat
 • Gestió projectes i processos; Bases de dades i altres recursos informàtic d’anàlisi i estadístics.
 • Formació específica en metodologia quantitativa i qualitativa.

Forma d’ocupació del lloc

Contracte laboral temporal per obra o servei determinat en el marc del Projecte d’Inserció Laboral, amb una durada aproximada de 12 mesos. Incorporació immediata.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’enviar un correu electrònic a l’adreça: recursoshumans@aqu.cat indicant en l’assumpte la referència del lloc a cobrir: TECSUP_AIGC_2319

Al correu electrònic cal adjuntar :

 • Presentació per escrit amb una explicació del perquè es presenta al lloc de treball.
 • Currículum Vitae normalitzat actualitzat.

El termini per enviar les sol·licituds finalitza el dia 18 de novembre de 2019.

Selecció

El procediment de selecció consistirà en les fases següents:

1a fase: Verificació del compliment dels requisits de participació en el procés selectiu.

2a fase: Estudi del currículum (valoració dels coneixements, de l’experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional)

3a fase: Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

4a fase: Per últim, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per valorar els coneixements, les habilitats i les aptituds, si escau.

La persona aspirant que resulti seleccionada haurà de presentar la documentació original requerida.

Les demandes que no compleixin amb els requisits, que no siguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d’acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.

Atès el volum previsible de candidatures presentades només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que siguin entrevistades personalment.

Informació bàsica de protecció de dades personals

Selecció de personal

Responsable del tractament: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@aqu.cat, c/ dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona Tel. 93 268 89 50

Finalitat: gestió dels processos de selecció del personal que hagi de treballar a AQU Catalunya.

Base jurídica/Legitimació: missió realitzada en interès públic d’acord amb l’article 22 de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la resta de normativa aplicable als processos de selecció del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Destinataris: les dades de la persona seleccionada es publicaran al web d’AQU Catalunya.

Drets de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al correu electrònic infor@aqu.cat.

Termini de conservació de les dades: conservació permanent de les persones que participin el procés de selecció.

Reclamació: podeu presentar una reclamació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal a l’APDCAT, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat/).  

Data d'actualització:  07.11.2019