• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Auxiliar administratiu/va, D-12, a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Secretaria d'Empresa i Competitivitatl (EMC 152-19)

La Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement té la necessitat de cobrir un lloc de treball, per excés o acumulació de tasques, amb les característiques següents

Termini: fins el dia 6 de setembre

Descripció del lloc

Denominació: Auxiliar administratiu/iva Grup: C2
Cos: Auxiliar Administratiu/iva
Nivell: 12
Unitat directiva: Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Localitat: Barcelona
Ubicació: Carrer Pamplona, 113 (*)
Horari: Normal

Requisits

Atès l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 • Estar en possessió de la titulació que dona accés al cos d’auxiliar administratiu d’administració general de la Generalitat de
 • Disposar del certificat de coneixements suficients de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1) o
 • Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP).**
 • De cara a la valoració de la candidatura, es tindrà en compte l’apartat 1.4 d’aquest Acord, que estableix que “als efectes d’afavorir l’estabilitat de les unitats i evitar la consegüent dificultat per al manteniment d’una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà nomenar o contractar a personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a mínim, durant sis mesos en la darrera vinculació”.

Funcions

 • Atenció al públic al registre de la DGEM
 • Atenció de les trucades del telèfon corporatiu de la
 • Registre de sortida i d’entrada de la documentació de la
 • Recepció i distribució de la correspondència postal i de la valisa de la
 • Tramitació de la documentació electrònica del S@rcat.
 • Escanejar de la documentació del registre d’entrada per a la tramitació electrònica
 • Altres qüestions que li encomani el cap del Servei de Control i Anàlisi de l’Activitat
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encamani

Es valorarà

 • Coneixements del programa S@rcat.
 • Coneixements en administració electrònica.
 • Experiència en tasques d’atenció al públic i registre.
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari.
 • Habilitats comunicatives.
 • Capacitat d’organització i treball en equip.

Procediment de selecció

Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els principis informadors i els objectius dels sistemes de provisió. En el procediment de selecció es tindran en compte l’experiència prèvia i els coneixements relacionats amb el lloc a proveir. Si s’escau, es podrà convocar les persones candidates a una entrevista i/o prova sobre el lloc de treball.

Forma d’ocupació del lloc

interinatge per excés o acumulació de tasques.

Presentació de currículums

Data límit presentació sol·licitud: 6 de setembre de 2019 

Les persones interessades, que compleixin els requisits de participació, han d’emplenar la sol·licitud que trobaran en el següent enllaç: FORMULARI EMC_152-19. Un cop emplenat el formulari, i abans d’enviar-lo, hi hauran d’annexar el currículum personal (1) i el currículum que genera ATRI, si es treballa a la Generalitat de Catalunya (els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al formulari).

(1)En el currículum personal cal tenir en compte, per tal de poder fer una valoració correcte, el següent: quant a l’experiència professional cal fer una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat i detallar el temps treballat en mesos (no cal indicar el nombre de mesos treballats, sinó el mes inicial i el mes final de cada període de serveis prestats); quant a la formació cal especificar en tots els casos les hores de durada dels cursos i el tipus de certificació obtinguda (assistència, assistència i aprofitament,...); i quant a coneixement de llengua catalana, cal especificar si es disposa del nivell requerit a l’oferta.

Informació sobre el procés i/o resultat: personal.emc@gencat.cat

No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat. 

(*) Sense perjudici de poder modificar-la dins la mateixa localitat.

(**) Per poder participar en els processos selectius és necessari complir els requisits següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article següent. b) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques. c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir un altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública. d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. e) Tenir la titulació exigida. 2. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials. 3. Es pot exigir el compliment d’altres requisits específics que tinguin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques que s’han d’exercir. En tot cas, s’han d’establir de manera abstracta i general.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art.

9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació. 

 D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.

Data d'actualització:  26.07.2019