• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Compromisos de l'OGE

L'Oficina de Gestió Empresarial es compromet a:

 • Incorporar en la seva carta de serveis tots els tràmits necessaris per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de quin sigui el nivell d’administració responsable.

 • Oferir una informació clara, completa i adequada a qualsevol consulta sobre les tramitacions que té encomanades i, en el seu cas, resoldre-les amb la màxima celeritat.

 • Tenir personal format i oficines a l'abast dels seus clients amb l'objectiu de minimitzar el temps necessari per resoldre les tramitacions.

 • Promoure mecanismes que permetin oferir els seus serveis sense necessitat que els clients es desplacin a les seves oficines.

 • Impulsar la simplificació en el compliment de les obligacions administratives tant en sentit d'evitar càrregues innecessàries com en el d'unificar les tramitacions que estiguin relacionades.

 • Impulsar l'OGE com a punt de referència de l'Administració per a la resolució de les obligacions administratives de les empreses.

 • Establir mecanismes de participació de tot el personal de l'oficina en la millora de prestació dels serveis de l'OGE.

 • Mantenir un sistema de Gestió de la Qualitat per assolir una millora contínua en la satisfacció dels nostres clients.

 • Millorar contínuament l'eficàcia del sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma UNE EN ISO 9001:2008 en què estem certificats.

 • Oferir la millor atenció personalitzada emetent, si s'escau, un dossier informatiu amb els tràmits que cal iniciar en cada cas, els requeriments documentals que cal presentar i les taxes corresponents a cada tràmit. 

L'OGE, com a Finestreta Única Empresarial, té com a finalitat facilitar la gestió dels procediments administratius competència de les diferents administracions públiques, a les persones emprenedores, empresàries i intermediàries, al llarg de tot el cicle de vida de l’empresa.

Característiques dels serveis

 • Per als tràmits que es resolen a l'OGE, la resolució és immediata en el mateix moment de la presentació.

 • Per als tràmits que inicia l'OGE, els expedients entren al circuit de distribució dins el mateix dia en que han estat rebuts a l’oficina.

 • L'OGE ofereix la possibilitat d’una visita concertada per programar els serveis que presta amb atenció preferent.

 • Tenim a disposició dels clients de l'OGE els fulls de queixes o de suggeriments, tant presencials com per via de formulari electrònic, que faciliten la comunicació, amb el compromís de resposta a cada cas concret.

Serveis que ofereix

L'OGE ofereix el servei d'informació amb atenció personalitzada. Mitjançant aquest servei emetem, si escau, el corresponent dossier informatiu amb els tràmits que cal iniciar, els requeriments documentals que cal presentar i les taxes i tarifes que cal abonar. Els serveis que us oferim són:

 

Mitjà utilitzat Resposta

Visita en oficina

 • Possibilitat de visita concertada, amb atenció preferent

 • Atenció presencial amb un temps d'espera inferior als 20 minuts

 • Lliurament d'un dossier personalitzat de manera immediata com a resposta a les peticions d'informació sobre tràmits

Telèfon per a la tramitació

 • Assessorament i resposta per telèfon a les consultes de tramitació mitjançant el 012

 • Derivació als informadors de l'OGE en cas de consultes complexes.

Internet

 • Informació instantània sobre tràmits i serveis a Canal Empresa

 • Informació i tramitació electrònica mitjançant les fitxes de tràmit

 • Accés a l'eina de Cerca guiada de tràmits que permet conèixer les tramitacions necessàries per a la implantació d'una determinada activitat econòmica en cada municipi de Catalunya.

 • Accés a l'espai privat "La Meva carpeta", on podeu gestionar:
  • Notificacions
  • Estat dels vostres tràmits
  • Tràmits preferits
  • Subscripcions a avisos i novetats
  • Desar esborranys de documents

 

Data d'actualització:  08.05.2017