La política de qualitat impulsa els següents valors:

Confiança

Relació entre les empreses i l’Administració basada en la confiança per facilitar l’activitat econòmica.

Proximitat

Prestació d’un servei personalitzat de forma multicanal; és a dir, tant presencialment, a través de la xarxa d’oficines pròpies i concertades, com telefònicament, a través del 012, o de forma electrònica a través de la bústia de contacte i les xarxes socials.

Simplificació

Racionalització i simplificació dels procediments de l’Administració per tal d’alliberar l’activitat de les empreses de càrregues administratives innecessàries.

Estandardització

Homogeneïtzació dels procediments de manera que les gestions siguin les mateixes amb independència de qui presti el servei.

Celeritat

Reducció del temps necessari per la tramitació. Més del 70% dels tràmits de la carta de serveis són de resolució immediata, és a dir, en el mateix moment que l’empresa s’adreça a l’OGE i aporta la documentació correcta, es resol el tràmit sol·licitat.

Millora Continua

Aplicació de la norma UNE EN ISO 9001.

La missió de l’Oficina de Gestió Empresarial és actuar com a Finestreta Única Empresarial per tal de facilitar la gestió dels procediments administratius competència de les diferents administracions públiques, a les persones emprenedores, empresàries i intermediàries, al llarg de tot el cicle de vida de l’empresa, i d’acord amb la normativa vigent.

Característiques dels serveis

 • Per als tràmits que es resolen a l'OGE, la resolució és immediata en el mateix moment de la presentació.

 • Per als tràmits que inicia l'OGE, els expedients entren al circuit de distribució dins el mateix dia en que han estat rebuts a l’oficina.

 • L'OGE ofereix la possibilitat d’una visita concertada per programar els serveis que presta amb atenció preferent.

 • Tenim a disposició dels clients de l'OGE els fulls de queixes o de suggeriments, tant presencials com per via de formulari electrònic, que faciliten la comunicació, amb el compromís de resposta a cada cas concret.

Serveis que ofereix

L'OGE ofereix el servei d'informació amb atenció personalitzada. Mitjançant aquest servei emetem, si escau, el corresponent dossier informatiu amb els tràmits que cal iniciar, els requeriments documentals que cal presentar i les taxes i tarifes que cal abonar. Els serveis que us oferim són:

 

Mitjà utilitzat Resposta

Visita en oficina

 • Possibilitat de visita concertada, amb atenció preferent

 • Atenció presencial amb un temps d'espera inferior als 20 minuts

 • Lliurament d'un dossier personalitzat de manera immediata com a resposta a les peticions d'informació sobre tràmits

Telèfon per a la tramitació

 • Assessorament i resposta per telèfon a les consultes de tramitació mitjançant el 012

 • Derivació als informadors de l'OGE en cas de consultes complexes.

Internet

 • Informació instantània sobre tràmits i serveis a Canal Empresa

 • Informació i tramitació electrònica mitjançant les fitxes de tràmit

 • Accés a l'eina de Cerca guiada de tràmits que permet conèixer les tramitacions necessàries per a la implantació d'una determinada activitat econòmica en cada municipi de Catalunya.

 • Accés a l'espai privat "La Meva carpeta", on podeu gestionar:
  • Notificacions
  • Estat dels vostres tràmits
  • Tràmits preferits
  • Subscripcions a avisos i novetats
  • Desar esborranys de documents

 

Data d'actualització:  08.05.2017