Informació sobre les funcions i les dades de contacte de les entitats del sector públic adscrites al Departament.

També trobareu un enllaç als espais de Transparència de cada entitat amb la informació subjecte a les obligacions de publicitat activa (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).