El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear, a finals de 1990, l'Oficina de Gestió Unificada (OGU) per activitats empresarials, amb un doble objectiu:

  • concentrar en un únic punt tots el procediments que afectaven a una activitat industrial (finestreta única);
  • resoldre'ls amb celeritat.


Amb el primer objectiu es pretenia simplificar el compliment reglamentari garantint la presevació de la seguretat, la salut i el medi ambient. El segon objectiu pretenia reduir els terminis per obtenir els permisos per a iniciar les activitats i s'aconseguí dotant a l'OGU de capacitat per a resoldre de manera immediata la majoria dels tràmits que s'hi presenten.

En el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball i Indústria l'OGU va canviar de nom i des de llavors és l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), un canvi de nom que obeeix a la voluntat de convertir-se en la finestreta única de tramitació empresarial a Catalunya. És a dir, ser el punt de referència i la porta d'entrada dels empresaris a l'hora de fer tràmits amb l'Administració.

En aquest sentit el nostre lema és:

Aconseguir que l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) funcioni com a únic punt de tramitació per a les empreses i que a través de la resolució immediata i la simplificació dels tràmits, la proximitat i les noves tecnologies, doni servei a empresaris i professionals i els faciliti l'acompliment de les seves obligacions davant l'Administració.

L'OGE actualment gestiona, de manera unificada, d'una banda els tràmits que cal iniciar per la posada en marxa o modificació substancial d'una activitat industrial o turística i que són competència d'una sèrie de Departaments de la Generalitat de Catalunya.

El conjunt de tràmits que es poden fer a l'OGE es recullen al Catàleg de tràmits.

L'OGE té, doncs, un àmbit competencial que afecta a les activitats empresarials industrials, les turístiques, els professionals instal·ladors acreditats pel Departament, etc. i actua sobre tot el territori de Catalunya a través de la seva xarxa de punts OGE i OGE-Cambra.

Data d'actualització:  04.01.2021