El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear, a finals de 1990, l'Oficina de Gestió Unificada (OGU) per activitats empresarials, amb un doble objectiu: concentrar en un únic punt tots els procediments que afectaven una activitat industrial (finestreta única) i resoldre'ls amb celeritat.

Amb el primer objectiu es pretenia simplificar el compliment reglamentari garantint la preservació de la seguretat, la salut i el medi ambient. El segon objectiu pretenia reduir els terminis per obtenir els permisos per a iniciar les activitats i s'aconseguí dotant a l'OGU de capacitat per a resoldre de manera immediata la majoria dels tràmits que s'hi presenten.

En el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball i Indústria l'OGU va canviar de nom i des de llavors és l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), un canvi de nom que obeeix a la voluntat de ser el punt de referència i la porta d'entrada dels empresaris a l'hora de fer tràmits amb l'Administració.

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) impulsa des del 2011 El Pla d'implementació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), amb l'objectiu de propiciar un canvi de model de relació entre les empreses i l'Administració que faciliti l'activitat econòmica i es basi en la confiança en la tasca de l'empresariat, millorant la prestació dels serveis a les empreses i la ciutadania, en general, i impulsant l'ús dels mitjans electrònics, en particular.

L'Oficina de Gestió Empresarial funciona com a únic punt de tramitació per a les empreses i a través de la resolució immediata i la simplificació dels tràmits, la proximitat i les noves tecnologies, dona servei a empresaris i professionals i els facilita l'acompliment de les seves obligacions davant l'Administració. L'OGE actua sobre tot el territori de Catalunya a través de la seva xarxa de punts OGE i OGE-Cambra i del portal electrònic de la FUE, el Canal Empresa. L'OGE gestiona els tràmits competència de la Generalitat de Catalunya i de l'administració local i central que estan inclosos en el catàleg de tràmits de la FUE.

La tasca de l'OGE s'ha reforçat amb la Llei 18/2020, del 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica, que ha establert la FUE com a xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l'accés a la informació sobre els procediments administratius que són competència de les administracions públiques i impulsar-ne la gestió a partir de les dades de què ja disposa l'Administració i de les que el titular de l'activitat econòmica aporta una única vegada. La Finestreta Única Empresarial té com a missió oferir serveis integrats, accessibles, digitals i proactius a les empreses i els professionals, amb relació a l'accés a l’activitat econòmica i l'exercici d'aquesta en el marc del model català d'administració digital.

L'OGE gestiona el Canal Empresa, que és el portal electrònic de la Finestreta Única Empresarial, on s'unifica la informació que els titulars de les activitats econòmiques i les persones autoritzades per aquests necessitin sobre els serveis i els tràmits de les administracions públiques. Les administracions han d'incloure en aquest portal únic per a les activitats econòmiques, amb relació als tràmits gestionats per la Finestreta Única Empresarial, la informació sobre els textos normatius, els règims d'intervenció administrativa, l'import de les taxes associades i els requisits necessaris per a acomplir cadascuna de les activitats econòmiques, i també el conjunt de dades i els documents necessaris.

Data d'actualització:  18.06.2021