El Pla estratègic de subvencions és l'instrument de planificació de polítiques públiques que tenen com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

El document del Pla també conté els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir amb els ajuts i subvencions convocats, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.