Recursos i resolucions judicials

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic  ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.

La finalitat d’aquest Tribunal és garantir la legalitat que ha de regir els procediments administratius, dictant les resolucions en els breus terminis que fixa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb totes les garanties de qualitat tècnica, imparcialitat i seguretat jurídica. El Tribunal té competència material sobre els actes següents:

a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats.
b) Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals sol·licitades en els termes establerts.
c) Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual

Fitxa tècnica

Data d'actualització:  04.01.2021